bombora

Stisknutím tlačítka Enter vyhledejte nebo stisknutím klávesy Esc akci storno

!!!

Bombora | Podmínky

Podmínky používání webových stránek

Naposledy upraveno: 1. dubna 2021

Přijetí Podmínek použití

Tyto podmínky použití jsou uzavřeny uživatelem webových stránek ("Vy") a Bombora, Inc. ("Společnost", "my" nebo"nás"). Následující podmínky spolu s dokumenty,které výslovně obsahují odkazem (souhrnně "Podmínkypoužití "), upravují váš přístup k www.bombora.com ajejich používání, včetně veškerého obsahu, funkcía služeb nabízených na www.bombora.com nebo prostřednictvím www.bombora.com (dále jen "webovéstránky "), ať už jako hostnebo registrovaný uživatel.

Než začnete webové stránky používat, přečtěte si pečlivě Podmínky používání. Používáním webových stránek nebo kliknutím na přijetí nebo souhlas s Podmínkami použití, pokud je vám tato možnost zpřístupněna, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete dodržovat tyto Podmínky používání a naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete v https://bombora.com/privacy/,začleněné do těchto podmínek odkazem. Pokud nechcete souhlasit s těmito Podmínkami používání nebo Podmínkami ochrany osobních údajů, nesmíte přistupovat k webovým stránkám ani je používat.

Na webových stránkách můžete mít určitá práva na ochranu osobních údajů, jak je stanoveno v našich zásadách ochrany osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů a kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů.

                                             

Tyto webové stránky jsou nabízeny a k dispozici uživatelům starším 18 let. Používáním těchto webových stránek zaručíte a zaručujete, že jste v zákonném věku, abyste uzavřeli závaznou smlouvu se společností a splnili všechny výše uvedené požadavky na způsobilost. Pokud nesplňujete všechny tyto požadavky, nesmíte přistupovat k webovým stránkám ani je používat.

Změny podmínek použití

Tyto Podmínky používání můžeme čas od času revidovat a aktualizovat podle vlastního uvážení. Všechny změny jsou účinné okamžitě, když je zveřejníme.

Vaše další používání webových stránek po zveřejnění revidovaných Podmínek používání znamená, že změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Očekává se, že tuto stránku čas od času zkontrolujete, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn, protože jsou pro vás závazné.

Přístup k zabezpečení webových stránek a účtů

Vyhrazujeme si právo stáhnout nebo změnit tyto webové stránky a jakékoli služby nebo materiály, které na webových stránkách poskytujeme, dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebude celá webová stránka nebo její část kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupná. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem webových stránek nebo k celé webové stránce na uživatele, včetně registrovaných uživatelů.

Uživatelské příspěvky

Webové stránky mohou obsahovat: (1) Přístup k upozorněním společnosti Surge® registrací a vytvořením účtu prostřednictvím upraveného uživatelského rozhraní webových stránek ("uživatelské rozhraní").  Po registraci bude mít uživatel přístup k omezenější verzi uživatelského rozhraní přepětí. Uživatel si bude moci vybrat maximálně dvanáct (12) témat a marketingových filtrů založených na účtu, mimo jiné včetně domén, které jste poskytli (nahráním řady domén) nebo které jste vybrali (výběrem oborových filtrů nebo filtrů velikosti společnosti). Jakmile je uživatel poskytnut nebo vybrán, obdrží každý týden e-mail obsahující upravenou zprávu společnosti Surge® analytickou zprávu skládající se z názvu společnosti, tématu a skóre Společnosti Surge® s deseti (10) rostoucími společnostmi; nebo 

(2). Možnost obdržet upravenou zprávu společnosti Surge® sestávající z názvu společnosti, průmyslové a složené skóre z výběru: (i) téma, (ii) velikost společnosti a (iii) pět (5) trendových témat adalší interaktivní funkce (souhrnně "Interaktivníslužby"), které uživatelům umožňují zveřejňovat, odesílat, publikovat,zobrazovat nebo přenášet informace bomboře (dále jen "post") seznam domén(souhrnně " Uživatelsképříspěvky") na webových stránkách nebojejich prostřednictvím.

Všechny uživatelské příspěvky musí být v souladu se standardy obsahu stanovenými v těchto Podmínkách použití.

Jakýkoli uživatelský příspěvek, který zveřejníte na webu, bude považován za nedůvěrný, nenáhodný a nebude obsahovat osobní identifikovatelné informace. Poskytnutím uživatelského příspěvku na webových stránkách udělujete nám a našim držitelům licencí, nástupcům a udělujete právo používat, reprodukovat, upravovat, provádět, zobrazovat, distribuovat a jinak sdělovat třetím stranám jakýkoli takový materiál za jakýmkoli účelem. 

Zastupování a zasluhování: 

 • Všechny vaše uživatelské příspěvky tyto Podmínky používání dodržují a budou v souladu s těmito Podmínkami použití. 

Berete na vědomí a berete na vědomí, že jste zodpovědní za jakékoli uživatelské příspěvky, které odešlete nebo přispějete, a vy, nikoli společnost, nesete plnou odpovědnost za takový obsah, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, přesnosti a vhodnosti.

Neneseme odpovědnost za obsah nebo přesnost jakýchkoli uživatelských příspěvků zveřejněných vás nebo jakýmkoli jiným uživatelem webových stránek ani neneseme odpovědnost vůči žádné třetí straně.

Jste zodpovědní za obojí:

 • Veškerá opatření nezbytná k tomu, abyste měli přístup na webové stránky.
 • Zajistit, aby všechny osoby, které přistupují na webové stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly o těchto Podmínkách používání informovány a dodržovaly je.

Chcete-li získat přístup k webovým stránkám nebo některým zdrojům, které nabízí, můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů nebo jiných informací. Podmínkou vašeho používání webových stránek je, že všechny informace, které na webových stránkách poskytnete, jsou správné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které poskytnete k registraci na těchto webových stránkách nebo jinak, mimo jiné včetně používání jakýchkoli interaktivních funkcí na webových stránkách, se řídí našimi podmínkami ochranyosobníchúdajů a souhlasíte se všemi kroky, které v souvislosti s vašimi informacemi v souladu s našimi podmínkami ochrany osobních údajů provádíme.

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnuto uživatelské jméno, heslo nebo jakékoli jiné informace, musíte s takovými informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělovat žádné jiné osobě nebo subjektu. Berete také na vědomí, že váš účet je osobní pro vás a/nebo vaši organizaci, souhlasíte s tím, že nebudete poskytovat žádné jiné osobě nebo subjektu přístup k těmto webovým stránkám nebo jejich částem pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných bezpečnostních informací. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakýkoli neoprávněný přístup nebo použití vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti. Souhlasíte také s tím, že na konci každé relace ukončíte svůj účet. Při přístupu k účtu z veřejného nebo sdíleného počítače byste měli být opatrní, aby ostatní lidé nebyli schopni zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje.

Máme právo kdykoli dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu zakázat jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor, ať už jste si jej vybrali nebo poskytli, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně toho, zda jste podle našeho názoru porušili jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití.

Práva duševního vlastnictví

Webové stránky a celý jejich obsah, funkce a funkce (mimo jiné včetně všech informací, softwaru, textu, displejů, podkladových dat, která jsou výsledkem interaktivních služeb, obrázků, videa a zvuku a návrhu, výběru a uspořádání), jsou vlastněny společností, jejími poskytovateli licencí nebo jinými poskytovateli takového materiálu a jsou chráněny autorskými právy Spojených států a mezinárodními, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství a jiného duševního vlastnictví, vlastnických práv a zákonů o nekalé soutěži.

Tyto Podmínky používání vám umožňují používat webové stránky pouze pro vaše osobní a komerční použití. Nesmíte se rozmnožovat, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, znovu publikovat, nesmíte používat žádné "deep-link", "page-scrape", "robot" nebo jiné automatické zařízení, program, algoritmus nebo metodiku nebo jakýkoli podobný nebo rovnocenný ruční proces, pro přístup, získání, kopírování nebo sledování jakékoli části webových stránek nebo jakéhokoli obsahu nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci webových stránek nebo jakéhokoli obsahu, získat nebo se pokusit získat jakékoli materiály, dokumenty nebo informace jakýmkoli způsobem, který není záměrně zpřístupněn prostřednictvím webových stránek., ukládat nebo přenášet žádné výstrahy společnosti Surge® na našich webových stránkách, s výjimkou následujících:

 • Informace poskytované interaktivními službami a webovými stránkami (jako jsou články znalostní báze a podobné materiály) záměrně zpřístupněné společností ke stažení z webových stránek můžete použít za předpokladu, že tyto informace (2) nezkopírujete ani nezodvádíte na žádném síťovém počítači ani je nevysíláte v žádném médiu, (3) žádné změny těchto informací, a (4) nevydá žádná další prohlášení ani záruky týkající se těchto dokumentů.
 • Pokud poskytujeme ke stažení stolní, mobilní nebo jiné aplikace, můžete si stáhnout jednu kopii do svého počítače nebo mobilního zařízení výhradně pro své osobní, nekomerční použití, pokud souhlasíte s tím, že budete vázáni naší licenční smlouvou s koncovým uživatelem pro takové aplikace.

Nesmíte:

 • Upravte kopie všech materiálů z tohoto webu, mimo jiné včetně obsahu ve znalostní bázi.
 • Vymažte nebo pozměňujte oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech z kopií materiálů z těchto stránek.

Pokud tisknete, kopírujete, upravujete, stahujete nebo jinak používáte nebo poskytujete jakékoli jiné osobě přístup k jakékoli části webových stránek v rozporu s Podmínkami použití, vaše právo používat webové stránky okamžitě zaniká a podle našeho rozhodnutí musíte vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vyrobili. Žádné právo, titul nebo zájem o webové stránky nebo jakýkoli obsah na webových stránkách vám nejsou převedeny a všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou společností vyhrazena. Jakékoli použití webových stránek, které tyto Podmínky použití výslovně nepovolují, je porušením těchto Podmínek použití a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony.

Ochranné známky

Název společnosti, termíny Společnost Surge®,Surge Alert® Společnost Surge for Email® Caller IDpro vaše webové stránky ®a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, návrhya slogany jsou ochrannými známkami společnosti nebo jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Tyto značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Všechny ostatní názvy, loga, názvy produktů a služeb, návrhy a slogany na těchto webových stránkách jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Zakázaná použití

Webové stránky můžete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito Podmínkami použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat webové stránky:

 • Jakýmkoli způsobem, který porušuje jakékoli platné federální, státní, místní nebo mezinárodní právo nebo nařízení (mimo jiné včetně jakýchkoli zákonů týkajících se vývozu dat nebo softwaru do a z USA nebo jiných zemí). 
 • Chcete-li odeslat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo znovu používat jakýkoli materiál, který není v souladu se standardy obsahu stanovenými v těchto Podmínkách použití.
 • Vydávat se za Společnost, zaměstnance společnosti, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu či subjekt nebo se o ně pokoušet (mimo jiné včetně použití e-mailových adres spojených s kteroukoli z uvedených).
 • Zapojit se do jakéhokoli jiného jednání, které omezuje nebo brání komukoli používání nebo užívání webových stránek nebo které, jak jsme určili, mohou poškodit Společnost nebo uživatele webových stránek nebo je vystavit odpovědnosti.
 • Povolit jakékoli třetí straně přímý přístup na webové stránky nebo jinak prodávat, pronajímat, licencovat, poskytovat nebo distribuovat podkladová data, která se skládají z interaktivních služeb.
 • Zpětná inženýrka nebo jiný pokus o odvození osobně identifikovatelných informací nebo totožnosti jednotlivců z interaktivních služeb a/nebo webových stránek. Bez ohledu na to, co je uvedené, můžete použít interaktivní službu k tomu, abyste si navzájem přiřaďovali nečitelné, deidentifikované nebo zašiřované datové hodnoty pouze za použití datových atributů (jako jsou demografická data nebo údaje založené na zájmech) o uživateli.
 • Vytvářet odvozená nebo modelovaná díla z interaktivních služeb a/nebo webových stránek, nebo jinak zpětně analyzovat, rozčtvrtit nebo přistupovat k interaktivním službám a/nebo webovým stránkám z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně (1) budování konkurenčního produktu nebo služby nebo jakéhokoli jiného produktu nebo služby, které poskytují podobné nebo rovnocenné funkce interaktivní služby a/nebo webové stránky, (2) vytvářet produkt pomocí nápadů, funkcí, funkcí nebo grafiky interaktivních služeb a/nebo webových stránek nebo (3) kopírovat jakékoli nápady, funkce, funkce nebo grafiku interaktivních služeb a/nebo webových stránek.

Kromě toho souhlasíte s tím, že nebudete:

 • Používejte webové stránky jakýmkoli způsobem, který by mohl zakázat, přetížt, poškodit nebo poškodit web nebo narušit používání webových stránek jakoukoli jinou stranou, včetně jejich schopnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím webových stránek.
 • Použijte jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředky pro přístup na webové stránky pro jakýkoli účel, včetně sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na webových stránkách.
 • Použijte jakýkoli ruční proces ke sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na webových stránkách nebo pro jakýkoli jiný účel, který není výslovně povolen v těchto Podmínkách použití, bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • Používejte jakékoli zařízení, software nebo rutinu, která narušuje správnou práci webových stránek.
 • Zaveďte všechny viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý.
 • Pokuste se získat neoprávněný přístup k jakýmkoli částem webových stránek, serveru, na kterém je web uložen, nebo k libovolnému serveru, počítači nebo databázi připojené k webovým stránkám, zasahovat do nich, poškozovat je nebo narušovat. 
 • Napadate webové stránky prostřednictvím útoku odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku odmítnutí služby.
 • V opačném případě se pokuste narušit správné fungování webových stránek.

monitorování a prosazování; Ukončení

Máme právo:

 • Odstraňte nebo odmítnete zveřejnit jakékoli uživatelské příspěvky z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu podle našeho výhradního uvážení.
 • Podnikneme jakékoli kroky v souvislosti s jakýmkoli uživatelským příspěvkem, který považujeme za nezbytný nebo vhodný podle našeho výhradního uvážení, včetně toho, zda se domníváme, že takový uživatelský příspěvek porušuje Podmínky použití, včetně obsahových standardů, porušuje jakékoli právo duševního vlastnictví nebo jiné právo jakékoli osoby nebo subjektu, ohrožuje osobní bezpečnost uživatelů webových stránek nebo veřejnosti nebo by mohl vytvářet odpovědnost pro společnost.
 • Sdělte svou identitu nebo jiné informace o vás jakékoli třetí straně, která tvrdí, že materiály, které jste zveřejnili, porušují jejich práva, včetně jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí.
 • Podniknou příslušné právní kroky, mimo jiné včetně postoupení orgánům činným v trestním řízení, pro jakékoli nezákonné nebo neoprávněné použití webových stránek. 
 • Ukončete nebo pozastavte svůj přístup k celé webové stránce nebo její části z jakéhokoli důvodu nebo bez omezení, včetně jakéhokoli porušení těchto Podmínek používání.

Aniž bychom omešovali předchozí, máme právo plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem, který nás žádá nebo navádí, abychom zveřejnili totožnost nebo jiné informace každého, kdo zveřejní jakékoli materiály na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. VZDÁVÁTE SE SPOLEČNOSTI A UBLIŽUJTE JÍ PŘED VEŠKERÝMI NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z JAKÉHOKOLI OPATŘENÍ, KTERÉ SPOLEČNOST PODNIKLA BĚHEM VYŠETŘOVÁNÍ NEBO V DŮSLEDKU NĚJ, A Z JAKÝCHKOLI OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V DŮSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ NEBO DONUCOVACÍMI ORGÁNY.

Neneseme žádnou odpovědnost vůči nikomu za výkon nebo nevýkonné činnosti popsané v této části.

Standardy obsahu

Tyto standardy obsahu se vztahují na všechny uživatelské příspěvky a používání interaktivních služeb. Uživatelské příspěvky musí být v plném rozsahu v souladu se všemi platnými federálními, státními, místními a mezinárodními zákony a předpisy. Bez omezení předchozího nastavení nesmí uživatelské příspěvky:

 • Obsahují jakýkoli materiál, který je hanlivý, obscénní, neslušný, urážlivý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, pobuřující nebo jinak nežádoucí.
 • Propagovat sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, násilí nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku.
 • Porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby.
 • Porušovat zákonná práva (včetně práv na publicitu a soukromí) jiných osob nebo obsahovat jakýkoli materiál, který by mohl vést k jakékoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle platných zákonů nebo předpisů nebo který by jinak mohl být v rozporu s těmito Podmínkami používání a našimi Podmínkami ochrany osobních údajů.
 • Je pravděpodobné, že oklame jakoukoli osobu.
 • Podporovat jakoukoli nezákonnou činnost nebo obhajovat, propagovat nebo pomáhat jakékoli nezákonné jednání.
 • Způsobit nepříjemnosti, nepříjemnosti nebo zbytečnou úzkost nebo pravděpodobně naštvat, ztrapnit, poplašit nebo obtěžovat jakoukoli jinou osobu.
 • Vydávat se za jakoukoli osobu nebo zkreslovat svou identitu nebo příslušnost k jakékoli osobě nebo organizaci. 
 • Zahrnují obchodní aktivity nebo prodej, jako jsou soutěže, loterie a jiné propagační akce prodeje, barter nebo reklama.
 • Nastoumístě, že pocházejí od nás nebo jakékoli jiné osoby či subjektu nebo jsou námi nebo jakoukoli jinou osobou či subjektem potvrzeny, pokud tomu tak není.

Porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že jakékoli uživatelské příspěvky porušují vaše autorská práva, zašlete nám prosím oznámení o porušení autorských práv na adrese 419 Park Avenue South, Floor 12 New York, New York 10016 Attention: General Counsel. Zásadou Společnosti je ukončit uživatelské účty opakovaných porušovatelů.

Spoléhání se na zveřejněné informace

Informace prezentované na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím jsou zpřístupněny výhradně pro obecné informační účely. Nezaručujeme přesnost, úplnost nebo užitečnost těchto informací. Jakákoliv závislost, kterou na takové informace vyžádáte, je výhradně na vaše vlastní riziko. Zřeknutí se veškeré odpovědnosti vyplývající z jakékoli závislosti na těchto materiálech, kterou jste vložili vy nebo jakýkoli jiný návštěvník webových stránek nebo kdokoli, kdo může být informován o jakémkoli jejich obsahu.

Tyto webové stránky mohou zahrnovat obsah poskytovaný třetími stranami, včetně materiálů poskytnutých jinými uživateli, společnostmi, blogery a poskytovateli licencí třetích stran, syndikátory, agregátory a/nebo zpravodajskými službami. Veškerá prohlášení a/nebo názory vyjádřené v těchto materiálech a všechny články a odpovědi na otázky a jiný obsah, kromě obsahu poskytnutého Společností, jsou výhradně názory a odpovědností osoby nebo subjektu, který tyto materiály poskytuje. Tyto materiály nemusí nutně odrážet stanovisko společnosti. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů poskytnutých třetími stranami.

Změny webových stránek

Obsah na těchto webových stránkách můžeme čas od času aktualizovat, ale jeho obsah nemusí být nutně úplný nebo aktuální. Jakýkoli z materiálů na webových stránkách může být v daném případě zastaralý a my nejsme povinni tento materiál aktualizovat.

Informace o vás a vašich návštěvách webových stránek

Veškeré informace, které shromažďujeme na těchto webových stránkách, podléhají našim zásadovým zásadách ochrany osobních údajů. Používáním webových stránek souhlasíte se všemi kroky, které jsme podnikli v souvislosti s vašimi informacemi v souladu se Zásady ochrany osobních údajů.

Odkaz na webové stránky 

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak děláte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškodí naši pověst ani ji nevyužihne, ale nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu přidružení, schválení nebo schválení z naší strany.

Tato webová stránka může poskytovat určité funkce, které vám umožní:

 • Na těchto webových stránkách odesílejte e-maily nebo jinou komunikaci s určitým obsahem nebo odkazy na určitý obsah.
 • Způsobit zobrazení omezených částí obsahu na těchto webových stránkách nebo zobrazení na vašich vlastních nebo určitých webových stránkách třetích stran.

Tyto funkce můžete používat výhradně tak, jak je poskytujeme my, a pouze s ohledem na obsah, se který je zobrazen. S výhradou toho, co je na tom uvedené, nesmíte:

 • Vytvořte odkaz z libovolného webu, který nevlastníte.
 • Způsobit zobrazení webových stránek nebo jejich částí nebo zobrazení například rámováním, hlubokým propojením nebo propojením in-line na jakémkoli jiném webu.
 • Odkaz na jakoukoli jinou část webových stránek než na domovskou stránku.
 • V opačném případě podniknete jakékoli kroky týkající se materiálů na těchto webových stránkách, které nejsou v souladu s jakýmkoli jiným ustanovením těchto Podmínek použití.

Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat při okamžitém ukončení neoprávněného rámování nebo propojení. Vyhrazujeme si právo odvolat propojovací povolení bez předchozího upozornění.

Můžeme kdykoli zakázat všechny nebo jakékoli funkce sociálních médií a jakékoli odkazy bez předchozího upozornění.

Odkazy z webových stránek

Pokud web obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše pohodlí. To zahrnuje odkazy obsažené v reklamách, včetně bannerových reklam a sponzorovaných odkazů. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout při jejich používání. Pokud se rozhodnete pro přístup na webovou stránku třetích stran propojenou s touto webovou stránkou, děláte to zcela na vlastní riziko a v souladu s podmínkami používání těchto webových stránek.

Geografická omezení

Vlastník webových stránek sídlí ve státě New York ve Spojených státech. Tyto webové stránky poskytujeme pouze osobám nacházející se ve Spojených státech. Neutucháme, že webová stránka nebo jakýkoli její obsah je přístupný nebo vhodný mimo Spojené státy. Přístup na webové stránky nemusí být legální určitými osobami nebo v určitých zemích. Pokud přistupujete na webové stránky ze zemí mimo USA, děláte to z vlastní iniciativy a jste zodpovědní za dodržování místních zákonů.

Zřeknutí se záruk

Chápete, že nemůžeme a nezaručujeme ani nezaručujeme, že soubory dostupné ke stažení z internetu nebo webových stránek budou bez virů nebo jiného destruktivního kódu, že poskytnuté údaje jsou vhodné pro jakékoli reklamní nebo marketingové účely. Jste zodpovědní za implementaci dostatečných postupů a kontrolních bodů, které splňují vaše konkrétní požadavky na antivirovou ochranu a přesnost zadávání a výstupu dat, a za udržování prostředků mimo naše stránky pro jakoukoli rekonstrukci ztracených dat. 

NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU DISTRIBUOVANÝM ÚTOKEM ODMÍTNUTÍ SLUŽBY, VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, KTERÝ MŮŽE INFIKOVAT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, DATA NEBO JINÉ PROPRIETÁRNÍ MATERIÁLY V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO STAHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI MATERIÁLU NA NICH ZVEŘEJNĚNÉHO, NEBO NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNCE S NÍM SPOJENÉ.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, JEJICH OBSAHU A JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH A VEŠKERÉ SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ NEUMOŽUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚPLNOSTI, BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, KVALITY, PŘESNOSTI NEBO DOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK. BEZ OMEZENÍ TOHO, ABY SPOLEČNOST ANI NIKDO SPOJENÝ SE SPOLEČNOSTÍ NEZASTUPOVAL ANI NEZARUČOVAL, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ, ŽE ZÁVADY BUDOU ODSTRANĚNY, ŽE NAŠE STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ NEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK BUDOU JINAK VYHOTEJTE SVÝM POTŘEBÁM NEBO OČEKÁVÁNÍM. 

SPOLEČNOST SE TÍMTO ZŘEKLA VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODITELNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

TÍM NEJSOU DOTČENY ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Omezení odpovědnosti

V PLNÉM ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, ZAMĚSTNANCŮ, AGENTŮ, ÚŘEDNÍKŮ A ŘEDITELŮ ŽÁDNÉ STRANĚ (BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, DELIKTU NEBO JINAK) STO DOLARŮ (100 USD).

TÍM NENÍ DOTČENA ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete společnost, její přidružené společnosti, poskytovatele licencí a poskytovatele služeb a její a jejich příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele, nástupce a postupníky hájit a poškozovat z jakýchkoli nároků, závazků, škod, rozsudků, ocenění, ztrát, nákladů, výdajů nebo poplatků (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajících z vašeho porušení těchto Podmínek používání nebo vašeho používání webových stránek nebo v souvislosti s nimi, včetně, ale nejen, zneužití interaktivních služeb a jejich podkladových údajů, uživatelských příspěvků, jakéhokoli použití obsahu webových stránek (jako je znalostní báze) služeb a produktů jiných, než jak je výslovně povoleno v těchto Podmínkách použití, nebo vašeho používání jakýchkoli informací získaných z webových stránek.

Rozhodné právo a jurisdikce

Veškeré záležitosti týkající se webových stránek a těchto Podmínek použití a jakýkoli spor nebo nárok z nich vyplývající nebo s nimi související (v každém případě včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládá v souladu s vnitřními zákony státu New York, aniž by byla dotčena jakákoli volba nebo kolizní ustanovení nebo pravidlo (ať už státu New York nebo jakékoli jiné jurisdikce).

Jakákoli žaloba, žaloba nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek použití nebo webových stránek nebo s těmito podmínkami související s těmito Podmínkami použití budou zavedeny výhradně u federálních soudů Spojených států nebo soudů státu New York, i když si ponecháváme právo postoupit jakoukoli žalobu, žalobu nebo řízení proti vám za porušení těchto Podmínek použití ve vaší zemi bydliště nebo v jakékoli jiné relevantní zemi. Vzdáváte se veškerých námitek proti výkonu soudní pravomoci nad tebou takovými soudy a vůči místu konání takových soudů.

Omezení času na vznesení deklarací

JAKÁKOLI PŘÍČINA ŽALOBY NEBO NÁROKU, KTERÝ MŮŽETE MÍT VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ NEBO SOUVISEJÍCÍCH S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NEBO S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ, MUSÍ BÝT ZAHÁJENA DO JEDNOHO (1) ROKU OD VZNIKU DŮVODU ŽALOBY; V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE TAKOVÁ PŘÍČINA ŽALOBY NEBO NÁROKU TRVALE PROMLČENA.

Zproštění povinnosti a oddělitelnost

Žádné zřeknutí se společnosti jakékoli podmínky nebo podmínky stanovené v těchto Podmínkách použití nebude považováno za další nebo pokračující zřeknutí se takové podmínky nebo podmínky nebo zřeknutí se jakékoli jiné podmínky nebo podmínky a jakékoli selhání Společnosti při uplatnění práva nebo ustanovení podle těchto Podmínek použití nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek použití je z jakéhokoli důvodu neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení odstraněno nebo omezeno v minimálním rozsahu tak, aby zbývající ustanovení Podmínek používání byla i nadále v plné platnosti a účinnosti.

Celá smlouva

Podmínky použití a naše Zásady ochrany osobních údajů představují jedinou a celou dohodu mezi vámi a společností Bombora, Inc. s ohledem na webové stránky a nahrazují veškerá předchozí a současná ujednání, dohody, prohlášení a záruky, písemné i ústní, s ohledem na webové stránky.

Vaše připomínky a obavy

Tato webová stránka je provozována společností Bombora, Inc., 419 Park Avenue South 12th Floor, New York, New York 10016.

Veškerá další zpětná vazba, připomínky, žádosti o technickou podporu a další sdělení týkající se webových stránek by měla být zaměřena na: privacy@bombora.com.