bombora

Naciśnij "Enter", aby wyszukać, lub "Esc", aby anulować

!!!

Bombora | Terminy

Warunki korzystania z witryny

Ostatnio zmodyfikowany: 1 kwietnia, 2021

Akceptacja Warunków Użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania są zawierane pomiędzy użytkownikiem strony internetowej ("Użytkownik") a Bombora, Inc. ("Firma,” “my," lub "nas“). Poniższe warunki, wraz z wszelkimi dokumentami, które wyraźnie zawierają odniesienie (łącznie zwane "Warunkami użytkowania"), nie są wiążące.Warunki użytkowania"), regulują dostęp do i korzystanie z www.bombora.com, w tym wszelkich treści, funkcjonalności i usług oferowanych na lub za pośrednictwem www.bombora.com ("Witryna").Witryna("Witryna"), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny lub klikając, aby zaakceptować lub zgodzić się na Warunki Użytkowania, gdy taka opcja zostanie udostępniona, akceptujesz i zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania oraz naszej Polityki Prywatności, znajdującej się pod adresem https://bombora.com/privacy/, włączonych do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Jeśli nie chcesz zgodzić się na niniejsze Warunki Użytkowania lub Politykę Prywatności, nie wolno Ci uzyskać dostępu ani korzystać z Witryny.

Możesz mieć pewne prawa prywatności na stronie internetowej, jak określono w naszej polityce prywatności, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i California Consumer Privacy Act.

                                             

Niniejsza Strona jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z tej Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę ze Spółką i spełnia wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskać dostępu ani korzystać z Witryny.

Zmiany w Warunkach Użytkowania

Możemy zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania od czasu do czasu według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.

Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na zmiany. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla niego wiążące.

Dostęp do Witryny i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Witryny, a także wszelkich usług lub materiałów dostarczanych przez nas na Witrynie, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Witryny jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny dla użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

Wkład użytkowników

Strona internetowa może zawierać: (1) Dostęp do alertów firmy Surge® poprzez rejestrację i utworzenie konta za pośrednictwem zmodyfikowanego interfejsu użytkownika ("UI") strony internetowej. Po zarejestrowaniu, użytkownik będzie miał dostęp do bardziej ograniczonej wersji interfejsu użytkownika Surge. Użytkownik będzie mógł wybrać maksymalnie dwanaście (12) tematów i filtrów marketingowych opartych na kontach, w tym między innymi domeny dostarczone przez użytkownika (wgranie pewnej liczby domen) lub wybrane przez użytkownika (poprzez wybranie filtrów dotyczących branży lub wielkości firmy). Po dostarczeniu lub wybraniu, co tydzień użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą zmodyfikowany raport analityczny Company Surge® składający się z nazwy firmy, tematu i wyniku Company Surge® z dziesięcioma (10) firmami, które osiągnęły przewagę; lub 

(2). Możliwość otrzymania zmodyfikowanego raportu Company Surge® składającego się z nazwy firmy, branży i wyniku złożonego z wyboru: (i) tematu, (ii) wielkości spółki oraz (iii) pięciu (5) tematów zgodnych z trendami, a także innych funkcji interaktywnych (łącznie, "Usługi Interaktywne"), które umożliwiają użytkownikom zamieszczanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie informacji do Bombory (zwane dalej "post") listy domen (zbiorczo, "Wkłady Użytkownika") na lub za pośrednictwem Witryny.

Wszystkie Wkłady Użytkowników muszą być zgodne ze Standardami Treści określonymi w niniejszych Warunkach Użytkowania.

Wszelkie uwagi użytkownika zamieszczone w witrynie będą traktowane jako niepoufne, niezastrzeżone i nie będą zawierać informacji umożliwiających identyfikację osób. Udostępniając materiał użytkownika na stronie, przyznajesz nam i naszym licencjobiorcom, następcom i cesjonariuszom prawo do używania, reprodukowania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i w inny sposób ujawniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu. 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: 

 • Wszystkie Wkłady Użytkownika są i będą zgodne z tymi Warunkami Użytkowania. 

Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszelkie Materiały Użytkownika, które przesyła lub udostępnia, i to on, a nie Firma, ponosi pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność.

Nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie jesteśmy odpowiedzialni wobec osób trzecich, za treść lub dokładność Materiałów Użytkownika zamieszczonych przez Ciebie lub innych użytkowników Witryny.

Jesteście odpowiedzialni za obie te rzeczy:

 • Dokonywanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny.
 • Zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, znają niniejsze Warunki użytkowania i przestrzegają ich.

Aby uzyskać dostęp do Witryny lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Witryny jest poprawność, aktualność i kompletność wszystkich informacji podawanych na Witrynie. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które podajesz w celu zarejestrowania się na Stronie lub w inny sposób, w tym, ale nie tylko, poprzez korzystanie z jakichkolwiek funkcji interaktywnych na Stronie, są regulowane przez naszą Polityka Prywatnościi wyrażasz zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Polityką Prywatności.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować te informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać żadnej innej osobie lub podmiotowi. Przyjmujesz również do wiadomości, że Twoje konto jest osobiste dla Ciebie i/lub Twojej organizacji, zgadzasz się nie zapewniać innym osobom lub podmiotom dostępu do tej Witryny lub jej części przy użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie do lub użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik zgadza się również zapewnić, że opuszcza swoje konto na koniec każdej sesji. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie były w stanie zobaczyć lub zapisać hasła lub innych danych osobowych.

Mamy prawo do wyłączenia każdej nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, wybranego przez Ciebie lub dostarczonego przez nas, w dowolnym momencie, według naszego uznania, z jakiegokolwiek lub bez powodu, w tym jeśli, naszym zdaniem, naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa i jej cała zawartość, cechy i funkcjonalność (w tym, ale nie wyłącznie, wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, dane bazowe, które są wynikiem Usług interaktywnych, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i układ), są własnością Spółki, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej, prawa własności oraz przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji.

Niniejsze Warunki użytkowania pozwalają na korzystanie z Witryny wyłącznie do użytku osobistego i komercyjnego. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, Nie wolno używać żadnych "deep-link", "page-scrape", "robot" lub innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii, ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych, aby uzyskać dostęp, zdobyć, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Witryny lub jakiejkolwiek treści, lub w jakikolwiek sposób odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryny lub jakiejkolwiek treści, w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Witryny., przechowywać lub przesyłać jakichkolwiek wpisów firmy Surge® na naszej Stronie internetowej, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • Użytkownik może korzystać z informacji udostępnianych w ramach Usług interaktywnych i Witryny (takich jak artykuły, bazy wiedzy i podobne materiały) celowo udostępnianych przez Spółkę do pobrania z Witryny, pod warunkiem, że (2) nie będzie kopiował ani umieszczał takich informacji na żadnym komputerze sieciowym ani nie będzie ich rozpowszechniał w żadnych mediach, (3) nie będzie wprowadzał żadnych modyfikacji do takich informacji oraz (4) nie będzie składał żadnych dodatkowych oświadczeń ani gwarancji dotyczących takich dokumentów.
 • Jeśli udostępniamy aplikacje desktopowe, mobilne lub inne do pobrania, użytkownik może pobrać jedną kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że zgadza się na przestrzeganie naszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego dotyczącej takich aplikacji.

Nie wolno ci:

 • Modyfikowanie kopii jakichkolwiek materiałów z tej strony, w tym, ale nie tylko, zawartości bazy wiedzy.
 • Usuwać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej strony.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz, zmodyfikujesz, pobierzesz lub w inny sposób wykorzystasz lub zapewnisz innej osobie dostęp do jakiejkolwiek części Strony Internetowej z naruszeniem Warunków Użytkowania, Twoje prawo do korzystania ze Strony Internetowej zostanie natychmiast utracone i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś. Żadne prawo, tytuł ani udział w lub do Strony lub jakiejkolwiek treści na Stronie nie jest przenoszone na użytkownika, a wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Spółkę. Każde użycie Strony internetowej, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne przepisy.

Znaki towarowe

Nazwa firmy, terminy Company Surge®, Surge Alert® Company Surge for Email® Caller Id dla Twojej strony internetowej® oraz wszystkie powiązane nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno używać tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i slogany na tej stronie są znakami towarowymi ich właścicieli.

Zabronione zastosowania

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny:

 • W jakikolwiek sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe prawo lub przepisy (w tym, bez ograniczeń, wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z USA lub innych krajów). 
 • Wysyłanie, świadome otrzymywanie, wysyłanie, pobieranie, używanie lub ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów, które nie są zgodne z Standardy Treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.
 • Podszywanie się lub próby podszywania się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym, bez ograniczeń, poprzez używanie adresów e-mail powiązanych z którymkolwiek z wyżej wymienionych).
 • Angażowanie się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub utrudniają komukolwiek korzystanie z Witryny, lub które, zgodnie z naszą decyzją, mogą zaszkodzić Firmie lub użytkownikom Witryny, lub narazić ich na odpowiedzialność.
 • Zezwalać osobom trzecim na bezpośredni dostęp do strony internetowej lub w inny sposób sprzedawać, wynajmować, licencjonować, dostarczać lub rozpowszechniać dane stanowiące podstawę Usług Interaktywnych.
 • Do inżynierii wstecznej lub innych prób uzyskania informacji umożliwiających identyfikację osób lub tożsamości osób z Usług Interaktywnych i/lub Strony Internetowej. Niezależnie od powyższego, mogą Państwo korzystać z Usług interaktywnych w celu dopasowania do siebie nieczytelnych, zdemaskowanych lub zaszyfrowanych wartości danych wyłącznie w celu wykorzystania atrybutów danych (takich jak dane demograficzne lub dane oparte na zainteresowaniach) dotyczących użytkownika.
 • Tworzenie dzieł pochodnych lub wzorowanych na Interaktywnych Usługach i/lub Witrynie Internetowej, lub w inny sposób odtwarzanie kodu źródłowego, dezagregacja lub uzyskiwanie dostępu do Interaktywnych Usług i/lub Witryny Internetowej z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi w celu (1) stworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi, lub innego produktu lub usługi zapewniającej podobne lub równoważne funkcje Interaktywnych Usług i/lub Witryny Internetowej, (2) stworzenia produktu wykorzystującego pomysły, cechy, funkcje lub grafikę Interaktywnych Usług i/lub Witryny Internetowej, lub (3) kopiowania pomysłów, cech, funkcji lub grafiki Interaktywnych Usług i/lub Witryny Internetowej.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • Korzystać z Witryny w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne strony, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny.
 • Używania robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Witryny w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej.
 • Używania jakichkolwiek ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej lub do innych celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Korzystać z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Witryny.
 • Wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.
 • Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, ingerować, uszkadzać lub zakłócać działanie jakiejkolwiek części Witryny, serwera, na którym Witryna jest przechowywana, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Witryny. 
 • Zaatakować Witrynę za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service.
 • W inny sposób próbować zakłócać prawidłowe działanie Witryny.

Monitorowanie i egzekwowanie; zakończenie

Mamy prawo do:

 • Usuwać lub odmawiać zamieszczenia dowolnego Wkładu Użytkownika z dowolnego lub bez powodu według własnego uznania.
 • Podjąć wszelkie działania w odniesieniu do dowolnego Wkładu Użytkownika, które uznamy za konieczne lub właściwe według własnego uznania, w tym jeśli uznamy, że taki Wkład Użytkownika narusza Warunki Użytkowania, w tym Standardy Treści, narusza jakiekolwiek prawo własności intelektualnej lub inne prawo jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Witryny lub społeczeństwa lub może spowodować powstanie odpowiedzialności dla Firmy.
 • Ujawnić tożsamość użytkownika lub inne informacje o użytkowniku osobom trzecim, które twierdzą, że materiały zamieszczone przez użytkownika naruszają ich prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.
 • Podjąć odpowiednie działania prawne, w tym bez ograniczeń, przekazanie do organów ścigania, w przypadku jakiegokolwiek nielegalnego lub nieautoryzowanego korzystania z Witryny. 
 • Zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części strony internetowej z jakiegokolwiek lub bez powodu, w tym, bez ograniczeń, z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z organami ścigania lub nakazem sądowym żądającym lub nakazującym nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji o osobach zamieszczających jakiekolwiek materiały na lub za pośrednictwem Witryny. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ I CHRONI FIRMĘ PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ FIRMĘ W TRAKCIE LUB W WYNIKU PROWADZONYCH PRZEZ NIĄ DOCHODZEŃ ORAZ Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W WYNIKU DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ LUB ORGANY ŚCIGANIA.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tym rozdziale.

Standardy zawartości

Niniejsze standardy treści odnoszą się do wszelkich Wkładów Użytkownika i korzystania z Usług Interaktywnych. Materiały użytkownika muszą być w całości zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa federalnego, stanowego, lokalnego i międzynarodowego. Nie ograniczając powyższego, Wkłady Użytkownika nie mogą:

 • Zawierają materiały zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, obelżywe, napastliwe, brutalne, nienawistne, podburzające lub w inny sposób niestosowne.
 • Promowanie materiałów o charakterze seksualnym lub pornograficznym, przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • naruszać patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby.
 • naruszają prawa (w tym prawo do wizerunku i prywatności) innych osób lub zawierają materiały, które mogłyby spowodować odpowiedzialność cywilną lub karną zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami, lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania i naszą Polityką Prywatności.
 • Być w stanie oszukać jakąkolwiek osobę.
 • Promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności, popierać, promować lub pomagać w nielegalnych działaniach.
 • Powodować przykrość, niewygodę lub niepotrzebny niepokój lub być może denerwować, zawstydzać, alarmować lub denerwować jakąkolwiek inną osobę.
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją. 
 • Wiąże się z działalnością komercyjną lub sprzedażą, taką jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklama.
 • Sprawiają wrażenie, że pochodzą od nas lub są popierane przez nas lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, jeśli nie jest to prawdą.

Naruszenie praw autorskich

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Wkłady Użytkownika naruszają Twoje prawa autorskie, wyślij nam zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich na adres 102 Madison Ave, piętro 5 Nowy Jork, Nowy Jork 10016 Uwaga: General Counsel. Polityka firmy zakłada likwidację kont użytkowników, którzy notorycznie dopuszczają się naruszeń.

Poleganie na informacjach zamieszczonych

Informacje przedstawione na lub za pośrednictwem Witryny są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z oparcia się na takich materiałach przez Państwa lub innych odwiedzających Witrynę lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o ich zawartości.

Niniejsza Strona może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczane przez innych użytkowników, firmy, blogerów i licencjodawców stron trzecich, syndykatorów, agregatorów i/lub usługi sprawozdawcze. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczone przez Spółkę, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te nie muszą odzwierciedlać opinii Spółki. Nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie odpowiadamy przed użytkownikiem lub jakąkolwiek stroną trzecią, za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez strony trzecie.

Zmiany na stronie internetowej

Możemy od czasu do czasu aktualizować zawartość tej Witryny, ale jej zawartość niekoniecznie jest kompletna lub aktualna. Każdy z materiałów na Stronie może być nieaktualny w danym momencie, a my nie mamy obowiązku aktualizowania takich materiałów.

Informacje o użytkowniku i jego wizytach w Witrynie

Wszystkie informacje, które zbieramy na tej stronie internetowej podlegają naszej Polityka Prywatności. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z Polityką Prywatności.

Łączenie się z witryną 

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzisz naszej reputacji ani jej nie wykorzystasz, ale nie możesz zamieścić linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty lub poparcia z naszej strony

Ta strona może udostępniać pewne funkcje, które umożliwiają:

 • Wysyłanie e-maili lub innych komunikatów zawierających określone treści lub linki do określonych treści na tej stronie.
 • Powodować, że ograniczone części zawartości tej Witryny są wyświetlane lub wydają się być wyświetlane w witrynach internetowych użytkownika lub określonych stron trzecich.

Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w sposób, w jaki zostały one przez nas udostępnione, i wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, użytkownikowi nie wolno:

 • Utwórz link z każdej strony internetowej, która nie jest Twoją własnością.
 • Powodować, że Witryna lub jej części są wyświetlane, lub wydają się być wyświetlane poprzez, na przykład, kadrowanie, głębokie linkowanie lub linkowanie in-line, na jakiejkolwiek innej stronie.
 • Łączenie się z jakąkolwiek częścią Witryny inną niż strona główna.
 • W inny sposób podejmować jakichkolwiek działań w odniesieniu do materiałów na tej stronie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków użytkowania.

Użytkownik zobowiązuje się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego kadrowania lub linkowania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych oraz dowolne łącza w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania.

Linki z witryny

Jeśli Witryna zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Dotyczy to również linków zawartych w reklamach, w tym banerów reklamowych i linków sponsorowanych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się wejść na którąkolwiek ze stron internetowych osób trzecich powiązanych z tą witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko i z zastrzeżeniem warunków korzystania z tych stron.

Ograniczenia geograficzne

Właściciel Witryny ma siedzibę w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Udostępniamy tę Witrynę do użytku wyłącznie przez osoby znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że Witryna lub jakakolwiek jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Dostęp do Witryny może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Przyjmujesz do wiadomości, że nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innych destrukcyjnych kodów, że dostarczone dane są odpowiednie do jakichkolwiek celów reklamowych lub marketingowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych w celu spełnienia szczególnych wymagań w zakresie ochrony antywirusowej i dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia utraconych danych. 

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU DENIAL-OF-SERVICE, WIRUSAMI LUB INNYMI TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB W ZWIĄZKU Z POBIERANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ ODNOŚNIKI.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKIWANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W STANIE "JAK JEST" I "JAK DOSTĘPNE", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH. ANI FIRMA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI FIRMA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE NASZA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW LUB ŻE WITRYNA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA. 

FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ZBIOROWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ORAZ JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW USŁUG, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, URZĘDNIKÓW I DYREKTORÓW, WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY (NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W RAMACH KONTRAKTU, DELIKTU, CZY W INNY SPOSÓB) NIE PRZEKROCZY (100) STU DOLARÓW.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców usług, a także jej i ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatków lub opłat (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z lub związanych z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub korzystaniem przez Ciebie z Witryny, w tym, ale nie wyłącznie, z niewłaściwego korzystania z Usług interaktywnych i ich danych bazowych, Wkładów użytkowników, jakiegokolwiek korzystania z zawartości Witryny, (takich jak baza wiedzy) usług i produktów innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania lub korzystania przez Ciebie z jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszystkie sprawy związane z Witryną i niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne), podlegają prawu wewnętrznemu stanu Nowy Jork i są interpretowane zgodnie z nim, bez uwzględniania jakichkolwiek przepisów lub zasad dotyczących wyboru lub konfliktu prawa (zarówno stanu Nowy Jork, jak i innej jurysdykcji).

Wszelkie pozwy, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub Witryny lub z nimi związane będą wszczynane wyłącznie w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych lub sądach stanu Nowy Jork, chociaż zachowujemy prawo do wniesienia pozwu, działania lub postępowania przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania w kraju zamieszkania użytkownika lub w innym odpowiednim kraju. Użytkownik zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania jurysdykcji nad nim przez takie sądy oraz co do ich właściwości.

Ograniczenie czasu na składanie roszczeń

WSZELKIE POWÓDZTWA I ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA LUB STRONĄ INTERNETOWĄ MUSZĄ ZOSTAĆ PODJĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PRZYCZYNY DZIAŁANIA; W PRZECIWNYM RAZIE TAKIE POWÓDZTWO LUB ROSZCZENIE ZOSTANIE TRWALE PRZEDAWNIONE.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszych Warunkach Użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub warunku, ani za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub warunku, a brak dochodzenia przez Spółkę prawa lub postanowienia w ramach niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał o odpowiedniej jurysdykcji za nieważne, nielegalne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego zakresu, w którym pozostałe postanowienia Warunków użytkowania będą nadal w pełni obowiązywać.

Całość umowy

Warunki użytkowania oraz nasza Polityka prywatności stanowią jedyną i całkowitą umowę pomiędzy użytkownikiem a Bombora, Inc. w odniesieniu do Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne jak i ustne, w odniesieniu do Strony.

Państwa uwagi i obawy

Ta strona jest obsługiwana przez Bombora, Inc, 102 Madison Ave, Floor 5, New York, New York 10016.

Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne komunikaty dotyczące Witryny należy kierować na adres: privacy@bombora.com.