bombora (olika betydelser)

Tryck på "Retur" för att söka eller "Esc" för att avbryta

!!!

Bombora | Villkor

Användarvillkor för webbplatsen

Senast ändrad: 19 april 2024

Godkännande av användarvillkoren

Dessa användarvillkor ingås av och mellan en webbplatsanvändare ("Du") och Bombora, Inc. ("Företaget," "vi" eller "oss"). Följande villkor, tillsammans med alla dokument som de uttryckligen införlivar genom hänvisning (kollektivt, "Användarvillkor"), reglerar din åtkomst till och användning av www.bombora.com, inklusive allt innehåll, funktionalitet och tjänster som erbjuds på eller via www.bombora.com, surge.bombora.com, insights.bombora.com (kollektivt "Webbplatsen"), oavsett om du är gäst eller registrerad användare.

Läs igenom Användarvillkoren noggrant innan du börjar använda Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen eller genom att klicka för att acceptera eller samtycka till Användarvillkoren när detta alternativ görs tillgängligt för dig, accepterar och samtycker du till att vara bunden av och följa dessa Användarvillkor och vår Integritetspolicy, som finns på https://bombora.com/privacy-policy/och som införlivas häri genom hänvisning. Om du inte vill godkänna dessa Användarvillkor eller Integritetspolicyn får du inte gå in på eller använda Webbplatsen.

Du kan ha vissa integritetsrättigheter på Webbplatsen, enligt vad som anges i Integritetspolicyn. 

                                             

Denna webbplats erbjuds och är tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre. Genom att använda denna webbplats intygar och garanterar du att du är i laglig ålder för att bilda ett bindande avtal med företaget och uppfylla alla ovanstående behörighetskrav. Om du inte uppfyller alla dessa krav får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

Ändringar i användarvillkoren

Vi kan revidera och uppdatera dessa användarvillkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av reviderade användarvillkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera den här sidan då och då så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Åtkomst till webbplatsen och kontosäkerheten

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra denna webbplats, och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller på webbplatsen, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om hela eller någon del av webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, till användare, inklusive registrerade användare.

Användarbidrag

Webbplatsen kan innehålla: (1) Tillgång till Bomboras produkttjänster via webbplatsens modifierade användargränssnitt eller via Googles Looker Platform (var och en ett "UI") kollektivt, ("Interaktiva tjänster") som gör det möjligt för användare att tillhandahålla data, skicka in, publicera, visa eller överföra information till Bombora och dess partners (kollektivt, "Användarbidrag") på eller via webbplatsen.

(2). Tillgång till Company Surge® Alerts genom att registrera sig och skapa ett konto. När en användare har registrerat sig får denne tillgång till en mer begränsad version av surge-gränssnittet. En användare kommer att kunna välja högst tolv (12) ämnen och kontobaserade marknadsföringsfilter, inklusive men inte begränsat till de domäner som tillhandahålls av dig (uppladdning av domäner) eller som väljs av dig (genom att välja en bransch eller företagsstorleksfilter). När de har tillhandahållits eller valts kommer en användare varje vecka att få ett e-postmeddelande som innehåller en modifierad Company Surge®-analysrapport som består av företagsnamn, ämne och Company Surge®-poäng med tio (10) företag som ökar

Alla användarbidrag måste följa de innehållsstandarder som anges i dessa användarvillkor.

Alla Användarbidrag som du tillhandahåller på webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiella, icke-proprietära och får inte innehålla personuppgifter eller personlig information enligt definitionen i tillämplig lag. Genom att tillhandahålla ett Användarbidrag på Webbplatsen ger du oss och våra licenstagare, efterträdare och uppdragstagare rätt att använda, reproducera, modifiera, utföra, visa, distribuera och på annat sätt avslöja för tredje part allt sådant material för alla ändamål. 

Du representerar och garanterar att: 

 • Alla dina Användarbidrag uppfyller och kommer att uppfylla dessa Användarvillkor. 

Du förstår och bekräftar att du är ansvarig för eventuella användarbidrag som du skickar in eller bidrar med, och du, inte företaget, har fullt ansvar för sådant innehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, noggrannhet och lämplighet.

Vi är inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga gentemot någon tredje part för innehållet eller riktigheten i något Användarbidrag som tillhandahålls av dig eller någon annan användare av Webbplatsen.

Du ansvarar för båda:

 • Gör alla arrangemang som krävs för att du ska ha tillgång till webbplatsen.
 • Se till att alla personer som kommer åt webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och följer dem.

För att få tillgång till webbplatsen eller vissa av de resurser som den erbjuder kan du bli ombedd att lämna vissa registreringsuppgifter eller annan information. Det är ett villkor för din användning av Webbplatsen att all information du lämnar på Webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all information som du lämnar för att registrera dig på denna webbplats eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, genom användning av interaktiva funktioner på webbplatsen, regleras av vår Integritetspolicyoch du samtycker till alla åtgärder som vi vidtar med avseende på din information i enlighet med vår Integritetspolicy.

Om du väljer, eller får, ett användarnamn, lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla sådan information som konfidentiell, och du får inte lämna ut den till någon annan person eller enhet. Du bekräftar också att ditt konto är personligt för dig och/eller din organisation, du samtycker till att inte ge någon annan person eller enhet tillgång till denna webbplats eller delar av den med ditt användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller något annat säkerhetsbrott. Du samtycker också till att se till att du avslutar ditt konto i slutet av varje session. Du bör vara särskilt försiktig när du öppnar ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan visa eller registrera ditt lösenord eller annan personlig information.

Vi har rätt att inaktivera alla användarnamn, lösenord eller annan identifierare, oavsett om de väljs av dig eller tillhandahålls av oss, när som helst efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, inklusive om du enligt vår mening har brutit mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och hela dess innehåll, egenskaper och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, skärmar, underliggande data som är resultatet av de interaktiva tjänsterna, bilder, video och ljud, och design, urval och arrangemang därav), ägs av företaget, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och skyddas av USA och internationella lagar om upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och annan immateriell egendom, äganderätt och illojal konkurrens.

Dessa användarvillkor tillåter dig att använda webbplatsen endast för personligt och kommersiellt bruk. Du får inte reproducera, distribuera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, offentligt utföra, återpublicera, Du får inte använda någon "djuplänk", "sidskrapa", "robot", eller annan automatisk enhet, program, algoritm eller metodik, eller någon liknande eller motsvarande manuell process, för att komma åt, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av webbplatsen eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller kringgå webbplatsens navigationsstruktur eller presentation eller något innehåll, för att erhålla eller försöka få material, dokument eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt via webbplatsen., lagra eller överföra någon av företagets surge®-varningar på vår webbplats, förutom enligt följande:

 • Du kan använda information som tillhandahålls av interaktiva tjänster och webbplats (t.ex. kunskapsbasartiklar och liknande material) som företaget avsiktligt tillgängliggör för nedladdning från webbplatsen, förutsatt att du (2) inte kopierar eller publicerar sådan information på någon nätverksdator eller sänder den i något media, (3) inte gör några ändringar i sådan information, och (4) inte göra några ytterligare framställningar eller garantier avseende sådana handlingar.
 • Om vi tillhandahåller stationära, mobila eller andra applikationer för nedladdning kan du ladda ner en enda kopia till din dator eller mobila enhet enbart för din egen personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du samtycker till att vara bunden av vårt licensavtal för slutanvändare för sådana applikationer.

Du får inte:

 • Ändra kopior av material från denna webbplats, inklusive men inte begränsat till innehållet i kunskapsbasen.
 • Radera eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller andra äganderätter från kopior av material från denna webbplats.

Om du skriver ut, kopierar, ändrar, laddar ner eller på annat sätt använder eller ger någon annan person tillgång till någon del av webbplatsen i strid med användarvillkoren upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, efter eget val, returnera eller förstöra kopior av det material du har gjort. Ingen rätt, titel eller intresse för eller till webbplatsen eller något innehåll på webbplatsen överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av företaget. All användning av webbplatsen som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor är ett brott mot dessa användarvillkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och andra lagar.

Varumärken

Företagsnamnet, villkoren Company Surge®,Surge Alert® Company Surge for Email® Caller ID för din webbplats® och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, mönster och slogans är varumärken som tillhör företaget eller dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, mönster och slogans på denna webbplats är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Förbjudna användningsområden

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa användarvillkor. Du samtycker till att inte använda webbplatsen:

 • På något sätt som bryter mot tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning (inklusive, utan begränsning, lagar om export av data eller programvara till och från USA eller andra länder).
 • Att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte uppfyller kraven i Innehållsstandarder som anges i dessa användarvillkor.
 • För att personifiera eller försöka utge sig för att vara företaget, en företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser som är associerade med något av ovanstående).
 • Att delta i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller njutning av webbplatsen, eller som, enligt vad som fastställts av oss, kan skada företaget eller användarna av webbplatsen eller utsätta dem för ansvar.
 • Tillåt tredje part att direkt komma åt webbplatsen eller på annat sätt sälja, hyra, licensiera, tillhandahålla eller distribuera underliggande data som innehåller interaktiva tjänster.
 • Att bakåtkompilera eller på annat sätt försöka härleda personligt identifierbar information, eller enskilda personers identitet, från interaktiva tjänster och/eller webbplatsen. Oaktat ovanstående kan du använda den interaktiva tjänsten för att matcha icke-läsbara, avidentifierade eller hashade datavärden till varandra enbart för att använda dataattribut (till exempel demografiska eller intressebaserade data) om en användare.
 • Att skapa härledda eller modellerade verk från de interaktiva tjänsterna och/eller webbplatsen, eller på annat sätt bakåtutveckla, dela upp eller komma åt de interaktiva tjänsterna och/eller webbplatsen av någon anledning, inklusive utan begränsning till att (1) bygga en konkurrerande produkt eller tjänst, eller någon annan produkt eller tjänst som tillhandahåller liknande eller motsvarande funktionalitet de interaktiva tjänsterna och/eller webbplatsen, (2) bygga en produkt som använder idéer, funktioner eller grafik i de interaktiva tjänsterna och/eller webbplatsen, eller (3) kopiera idéer, funktioner eller grafik i de interaktiva tjänsterna och/eller webbplatsen.

Dessutom samtycker du till att inte:

 • Använd webbplatsen på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning av webbplatsen, inklusive deras förmåga att delta i realtidsaktiviteter via webbplatsen.
 • Använd någon robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt webbplatsen för något ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av något av materialet på webbplatsen.
 • Använd någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på webbplatsen, eller för något annat ändamål som inte uttryckligen är auktoriserat i dessa användarvillkor, utan vårt skriftliga medgivande i förväg.
 • Använd alla enheter, program eller rutiner som stör webbplatsens korrekta arbete.
 • Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.
 • Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa delar av webbplatsen, servern där webbplatsen lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. 
 • Attackera webbplatsen via en överbelastningsattack eller en distribuerad dos-of-service-attack.
 • Annars försöka störa webbplatsens korrekta arbete.

Övervakning och verkställighet. Uppsägning

Vi har rätt att:

 • Avlägsna eller vägra att ta emot Användarbidrag av någon anledning eller utan anledning efter eget gottfinnande.
 • Vidta alla åtgärder med avseende på användarbidrag som vi anser nödvändiga eller lämpliga efter eget gottfinnande, inklusive om vi anser att ett sådant användarbidrag bryter mot användarvillkoren, inklusive innehållsnormerna, kränker någon immateriell rättighet eller annan rättighet för någon person eller enhet, hotar den personliga säkerheten för användare av webbplatsen eller allmänheten eller kan skapa ansvar för företaget.
 • Avslöja din identitet eller annan information om dig till tredje part som hävdar att material som tillhandahålls av dig kränker deras rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.
 • Vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning, hänvisning till brottsbekämpning, för olaglig eller obehörig användning av webbplatsen.
 • Avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen av någon eller ingen anledning, inklusive utan begränsning, något brott mot dessa användarvillkor.

Utan att begränsa det föregående har vi rätt att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar oss att avslöja identiteten eller annan information om någon som tillhandahåller material och / eller data på eller via webbplatsen. DU AVSTÅR FRÅN OCH HÅLLER FÖRETAGET SKADESLÖST FRÅN ALLA ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS AV FÖRETAGET UNDER ELLER SOM ETT RESULTAT AV DESS UTREDNINGAR OCH FRÅN ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS SOM EN FÖLJD AV UTREDNINGAR AV ANTINGEN FÖRETAGET ELLER BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER.

Vi har inget ansvar eller ansvar gentemot någon för utförande eller bristande resultat av de aktiviteter som beskrivs i detta avsnitt.

Innehållsnormer

Dessa innehållsstandarder gäller för alla användares bidrag och användning av interaktiva tjänster. Användarbidragen måste i sin helhet följa alla tillämpliga federala, statliga, lokala och internationella lagar och förordningar. Utan att begränsa det föregående får användarbidragen inte:

 • Innehåller allt material som är ärekränkande, obscent, oanständigt, kränkande, stötande, trakasserande, våldsamt, hatiskt, inflammatoriskt eller på annat sätt stötande.
 • Främja sexuellt explicit eller pornografiskt material, våld eller diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • Intrång i patent, varumärke, varumärkeshemlighet, upphovsrätt eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter för någon annan person.
 • bryter mot andras lagliga rättigheter (inklusive rätten till publicitet och integritet) eller innehåller material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller som på annat sätt kan strida mot dessa användarvillkor och vår Integritetspolicy.
 • Det är troligt att du lurar någon person.
 • Främja olaglig verksamhet, eller förespråka, främja eller hjälpa till med olaglig handling.
 • Orsaka irritation, olägenheter eller onödigt ångest eller sannolikt att uppröra, genera, larma eller irritera någon annan person.
 • Utge dig för att vara en person eller förvränga din identitet eller anknytning till någon person eller organisation. 
 • Involvera kommersiella aktiviteter eller försäljningar, såsom tävlingar, lotterier och andra försäljningskampanjer, byteshandel eller reklam.
 • Ge intryck av att de kommer från eller stöds av oss eller någon annan person eller enhet, om så inte är fallet.

Upphovsrättsintrång

Om du anser att något Användarbidrag bryter mot din upphovsrätt, vänligen skicka oss ett meddelande om upphovsrättsintrång till 102 Madison Ave, Floor 5 New York, New York 10016 Attention: Chief Legal Officer. Det är företagets policy att avsluta användarkonton för upprepade överträdare.

Förtroende för tillhandahållen information

Informationen som presenteras på eller via webbplatsen görs endast tillgänglig för allmänna informationsändamål. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av denna information. Allt beroende du lägger på sådan information sker strikt på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar och allt ansvar som uppstår till följd av att du eller någon annan besökare förlitar sig på sådant material på webbplatsen, eller av någon som kan informeras om något av dess innehåll.

Denna webbplats kan innehålla innehåll som tillhandahålls av tredje part, inklusive material som tillhandahålls av andra användare, företag, bloggare och tredjepartslicensgivare, syndikat, aggregatorer och / eller rapporteringstjänster. Alla uttalanden och/eller åsikter som uttrycks i detta material, och alla artiklar och svar på frågor och annat innehåll, förutom innehållet från företaget, är endast åsikter och ansvar för den person eller enhet som tillhandahåller dessa material. Dessa material återspeglar inte nödvändigtvis företagets åsikt. Vi är inte ansvariga, eller ansvariga gentemot dig eller någon tredje part, för innehållet eller riktigheten av något material som tillhandahålls av någon tredje part.

Ändringar på webbplatsen

Vi kan uppdatera innehållet på denna webbplats då och då, men dess innehåll är inte nödvändigtvis komplett eller uppdaterat. Något av materialet på webbplatsen kan vara in förfallodatum vid en viss tidpunkt, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

Information om dig och dina besök på webbplatsen

All information som vi samlar in på denna webbplats omfattas av vår integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen samtycker du till alla åtgärder som vi vidtar med avseende på din information i enlighet med sekretesspolicyn.

Länka till webbplatsen 

Du samtycker till att samarbeta med oss för att få obehörig inramning eller länkning omedelbart att upphöra. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillstånd utan föregående meddelande.

Vi kan när som helst inaktivera alla eller alla sociala mediefunktioner och länkar utan föregående meddelande efter eget gottfinnande.

Länkar från webbplatsen

Om webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din bekvämlighet. Detta inkluderar länkar som finns i annonser, inklusive bannerannonser och sponsrade länkar. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till denna webbplats gör du det helt på egen risk och omfattas av användarvillkoren för sådana webbplatser.

Geografiska begränsningar

Ägaren av webbplatsen är baserad i delstaten New York i USA. Vi tillhandahåller denna webbplats endast för användning av personer i USA. Vi gör inga anspråk på att webbplatsen eller något av dess innehåll är tillgängligt eller lämpligt utanför USA. Tillgång till webbplatsen kanske inte är laglig av vissa personer eller i vissa länder. Om du besöker webbplatsen från länder utanför USA gör du det på eget initiativ och ansvarar för efterlevnaden av lokala lagar.

Ansvarsfriskrivning av garantier

Du förstår att vi inte kan och inte garanterar eller garanterar att filer som är tillgängliga för nedladdning från internet eller webbplatsen kommer att vara fria från virus eller annan destruktiv kod, att de data som tillhandahålls är lämpliga för reklam- eller marknadsföringsändamål. Du ansvarar för att implementera tillräckliga procedurer och kontrollpunkter för att uppfylla dina särskilda krav på antivirusskydd och riktighet av datainmatning och utdata, och för att upprätthålla ett medel utanför vår webbplats för eventuell rekonstruktion av förlorade data.

VI ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKAS AV EN DISTRIBUERAD ÖVERBELASTNINGSATTACK, VIRUS ELLER ANNAT TEKNISKT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN INFEKTERA DIN DATORUTRUSTNING, DATORPROGRAM, DATA ELLER ANNAT PROPRIETÄRT MATERIAL PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN ELLER FÖR NEDLADDNING AV MATERIAL SOM PUBLICERAS PÅ DEN, ELLER PÅ NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR KOPPLAD TILL DEN.

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN ÄR PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH EVENTUELLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS PÅ "I BEFINTLIGT SÄTT" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT" BASIS, UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET GÖR NÅGON GARANTI ELLER REPRESENTATION MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSENS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET ATT WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT VÅR WEBBPLATS ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN ANNARS KOMMER ATT TILLGODOSE DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR.

FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Begränsning av ansvar

I DEN UTSTRÄCKNING SOM FÖRESKRIVS I LAG KOMMER FÖRETAGETS OCH DESS DOTTERBOLAGS OCH DOTTERBOLAGS KOLLEKTIVA ANSVAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA ($ 100) HUNDRA DOLLAR, OAVSETT FORM AV ÅTGÄRD, OAVSETT OM DET ÄR I AVTAL, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadelöst företaget, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer, och dess och deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, leverantörer, efterträdare och uppdrag från och mot alla anspråk, skulder, skador, domar, utmärkelser, förluster, kostnader, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund av eller i samband med din överträdelse av dessa Användarvillkor eller din användning av Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, missbruk av de Interaktiva Tjänsterna och dess underliggande data, Användarbidrag, all användning av Webbplatsens innehåll, (såsom kunskapsbasen) tjänster och produkter annat än vad som uttryckligen godkänts i dessa Användarvillkor, eller din användning av information som erhållits från Webbplatsen.

Gällande lag och jurisdiktion

Alla frågor som rör webbplatsen och dessa användarvillkor, och eventuella tvister eller anspråk som uppstår därav eller relaterade till dessa (i varje enskilt fall, inklusive icke-avtalstvister eller anspråk), ska regleras av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i staten New York utan att verkställa något val eller någon lagvalsbestämmelse eller regel (oavsett om det gäller staten New York eller någon annan jurisdiktion).

Alla rättsliga åtgärder, åtgärder eller förfaranden som uppstår till följd av eller relaterade till dessa användarvillkor eller webbplatsen ska inledas uteslutande i de federala domstolarna i USA eller domstolarna i delstaten New York, även om vi behåller rätten att väcka talan, talan eller förfaranden mot dig för brott mot dessa användarvillkor i ditt bosättningsland eller något annat relevant land. Du avstår från alla invändningar mot att sådana domstolar utövar jurisdiktion över dig och att platser i sådana domstolar.

Begränsning av tid att lämna in anspråk

ALLA SKÄL FÖR ÅTGÄRDER ELLER ANSPRÅK SOM DU KAN HA UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER WEBBPLATSEN MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER DET ATT ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN UPPKOMMIT; I ANNAT FALL ÄR EN SÅDAN ORSAK TILL TALAN ELLER ANSPRÅK PERMANENT FÖRBJUDEN.

Undantag och avskiljbarhet

Att företaget avstår från något villkor som anges i dessa användarvillkor ska inte anses vara ytterligare eller fortsatt avstående från ett sådant villkor eller ett avstående från något annat villkor, och varje underlåtenhet från företagets sida att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av en domstol eller annan domstol i behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska en sådan bestämmelse elimineras eller begränsas i minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i användarvillkoren fortsätter med full kraft och verkan.

Hela avtalet

Användarvillkoren och vår integritetspolicy utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och Bombora, Inc. med avseende på webbplatsen och ersätter alla tidigare och samtidiga förståelser, avtal, framställningar och garantier, både skriftliga och muntliga, med avseende på webbplatsen.

Dina kommentarer och bekymmer

Denna webbplats drivs av Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Floor 5, New York, New York 10016.

All annan feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support och annan kommunikation som rör Webbplatsen ska riktas till: Legal@bombora.com.