គ្រាប់បែក

ចុច "Enter" ដើម្បីស្វែងរក ឬ "Esc" to Cancel

!!!

បែកធ្លាយ | លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

កែប្រែចុងក្រោយ: ១៩ មេសា ២០២៤

ការទទួល យក ល័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលដោយនិងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ("You") និង Bombora, Inc. ("ក្រុមហ៊ុន" "we" ឬ "us") ។ លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ ដូច ខាង ក្រោម នេះ រួម ជាមួយ នឹង ឯកសារ ណា មួយ ដែល ពួក គេ បាន បញ្ចូល យ៉ាង ច្បាស់ ដោយ យោង (រួម គ្នា ថា "លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើ ប្រាស់") គ្រប់គ្រង ការ ចូល ដំណើរ ការ និង ការ ប្រើប្រាស់ www.bombora.com របស់ អ្នក រួម មាន ខ្លឹមសារ មុខងារ និង សេវា ណា មួយ ដែល បាន ផ្ដល់ ឲ្យ នៅ លើ ឬ តាម រយៈ www.bombora.com surge.bombora.com insights.bombora.com (រួម គ្នា "Website") មិន ថា ជា ភ្ញៀវ ឬ ជា អ្នក ប្រើប្រាស់ ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ នោះ ទេ។

សូម អាន ល័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ដោយ ប្រុង ប្រយ័ត្ន មុន ពេល អ្នក ចាប់ ផ្តើម ប្រើ ប្រាស់ Website។ ដោយ ប្រើ Website ឬ ដោយ ចុច ដើម្បី ទទួល យក ឬ យល់ ព្រម ចំពោះ លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ពេល ជម្រើស នេះ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក អ្នក ទទួល យក និង យល់ ព្រម ចង និង គោរព តាម លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ និង គោល នយោបាយ ឯកជន របស់ យើង ទាំង នេះ ដែល បាន រក ឃើញ នៅ https://bombora.com/privacy-policy/ ដែល បាន បញ្ចូល នៅ ទីនេះ ដោយ យោង។ ប្រសិន បើ អ្នក មិន ចង់ យល់ ព្រម ចំពោះ លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ឬ គោល នយោបាយ ឯកជន ទាំង នេះ អ្នក មិន ត្រូវ ចូល ដំណើរ ការ ឬ ប្រើ គេហទំព័រ នោះ ទេ ។

អ្នក ប្រហែល ជា មាន សិទ្ធិ ឯកជន ជាក់លាក់ នៅ លើ គេហទំព័រ ដូច ដែល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង គោល នយោបាយ ឯក ជន ។ 

                                             

គេហទំព័រនេះផ្តល់ជូន និងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានវ័យ ១៨ឆ្នាំ ឬអាយុចាស់។ ដោយ ប្រើ Website នេះ អ្នក តំណាង និង ធានា ថា អ្នក មាន អាយុ ស្រប ច្បាប់ ដើម្បី បង្កើត កិច្ច សន្យា ចង ភ្ជាប់ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន និង បំពេញ តាម តម្រូវ ការ សិទ្ធិ ទាំងអស់ ដែល កំពុង បំភ្លេច។ ប្រសិន បើ អ្នក មិន បំពេញ តាម តម្រូវ ការ ទាំង អស់ នេះ អ្នក មិន ត្រូវ ចូល ដំណើរ ការ ឬ ប្រើ Website នោះ ទេ ។

ការផ្លាស់ប្តូរនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

យើង អាច កែ សម្រួល និង ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ ម្ដង ម្កាល ក្នុង ការ វិនិច្ឆ័យ តែ មួយ គត់ របស់ យើង ។ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទាំង អស់ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ភ្លាម ៗ នៅ ពេល យើង បង្ហោះ វា ។

ការ ប្រើ ប្រាស់ Website បន្ត របស់ អ្នក បន្ទាប់ ពី ការ បង្ហោះ នូវ Terms of Use ដែល បាន កែ សម្រួល មាន ន័យ ថា អ្នក ទទួល យក និង យល់ ព្រម ចំពោះ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នេះ។ អ្នក ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង ពិនិត្យ មើល ទំព័រ នេះ ពី ពេល មួយ ទៅ ពេល មួយ ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ដឹង ពី ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ណា មួយ ដូច ដែល ទំព័រ ទាំង នោះ មាន កាតព្វកិច្ច លើ អ្នក ។

ការចូលមើល Website និង Account Security

យើង រក្សា សិទ្ធិ ដក ឬ ធ្វើ វិសោធន កម្ម លើ គេហទំព័រ នេះ ហើយ សេវា ឬ សម្ភារៈ ណា មួយ ដែល យើង ផ្តល់ នៅ លើ គេហទំព័រ ដោយ មាន ការ វិនិច្ឆ័យ តែ មួយ គត់ របស់ យើង ដោយ គ្មាន ការ ជូន ដំណឹង ។ យើង នឹង មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ទេ ប្រសិន បើ ដោយ ហេតុ ផល ណា មួយ ទាំង អស់ ឬ ផ្នែក ណា មួយ នៃ គេហទំព័រ គឺ មិន អាច រក បាន នៅ ពេល ណា មួយ ឬ រយៈ ពេល ណា មួយ ឡើយ ។ ពីមួយពេលទៅមួយម៉ោង យើងអាចរឹតបន្តឹងការចូលទៅកាន់ផ្នែកមួយចំនួននៃ Website ឬ Website ទាំងមូលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ។

ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់

Website អាច មាន៖ (1) Access to Bombora's products services through the Website's modified user interface or through the Google's Looker Platform (each a "UI") រួម គ្នា, ("Interactive Services") ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ផ្តល់ ទិន្នន័យ ដាក់ ជូន ការ ចុះ ផ្សាយ ការ បង្ហាញ ឬ បញ្ជូន ព័ត៌មាន ទៅ កាន់ Bombora និង ដៃ គូ របស់ ខ្លួន (រួម គ្នា "User Contributions") នៅ លើ ឬ តាម រយៈ Website។

២). ចូលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Surge® Alerts ដោយធ្វើការចុះឈ្មោះ និងបង្កើតគណនី។ នៅ ពេល ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ អ្នក ប្រើ នឹង អាច ចូល ដំណើរ ការ កំណែ ដែល មាន កម្រិត ជាង មុន នៃ ការ កើន ឡើង UI ។ អ្នក ប្រើ នឹង អាច ជ្រើស រើស ប្រធាន បទ អតិបរមា ដប់ ពីរ (១២) ប្រធាន បទ និង តម្រង ទីផ្សារ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ គណនី រួម មាន តែ មិន កំណត់ ដែន ដែល ផ្ដល់ ដោយ អ្នក (ផ្ទុក ដែន) ឬ ជ្រើស រើស ដោយ អ្នក (ដោយ ជ្រើស រើស តម្រង ទំហំ ឧស្សាហកម្ម ឬ ក្រុមហ៊ុន)។ នៅ ពេល ដែល បាន ផ្តល់ ឬ ជ្រើស រើស ជា រៀង រាល់ សប្តាហ៍ អ្នក ប្រើប្រាស់ នឹង ទទួល បាន អ៊ីម៉ែល មួយ ដែល មាន របាយការណ៍ វិភាគ របស់ ក្រុម ហ៊ុន Surge analytics® ដែល បាន កែ ប្រែ ដែល មាន ឈ្មោះ ក្រុម ហ៊ុន ប្រធាន បទ និង ពិន្ទុ ក្រុម ហ៊ុន Surge® ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន កើន ឡើង ដប់ ( 10 ) ។

រាល់ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាម Content Standards ដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។

ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលអ្នកផ្តល់ទៅកាន់គេហទំព័រនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមែនជាការសម្ងាត់គ្មានសិទ្ធិនិងមិនមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ តាមរយៈការផ្តល់ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ, អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ, អ្នកស្នងនិងចាត់តាំងសិទ្ធិក្នុងការប្រើ, reproduce, កែប្រែ, សម្តែង, បង្ហាញ, ចែកចាយនិងមិនដូច្នេះទេបង្ហាញដល់ភាគីទីបីនូវសម្ភារៈបែបនេះសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ. 

អ្នកតំណាងនិងធានាថា៖ 

 • រាល់ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហើយនឹងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ 

អ្នក យល់ និង ទទួល ស្គាល់ ថា អ្នក ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ បរិច្ចាគ របស់ អ្នក ប្រើ ណា មួយ ដែល អ្នក ដាក់ ជូន ឬ រួម ចំណែក ហើយ អ្នក មិន មែន ជា ក្រុមហ៊ុន ទេ មាន ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ពេញលេញ ចំពោះ មាតិកា បែប នេះ រួម មាន ភាព ស្រប ច្បាប់ ភាព ជឿជាក់ ភាព ត្រឹមត្រូវ និង ភាព សមរម្យ។

យើង មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ឬ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ភាគី ទី បី សម្រាប់ មាតិកា ឬ ភាព ត្រឹម ត្រូវ នៃ ការ បរិច្ចាគ របស់ អ្នក ប្រើ ណា មួយ ដែល បាន ផ្តល់ ដោយ អ្នក ឬ អ្នក ប្រើប្រាស់ ផ្សេង ទៀត នៃ គេហទំព័រ នោះ ទេ ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំង២៖

 • ការ ធ្វើ ការ រៀប ចំ ទាំង អស់ ដែល ចាំបាច់ សម្រាប់ អ្នក ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ គេហទំព័រ ។
 • ការធានាថា មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅកាន់ Website តាមរយៈការតភ្ជាប់អ៊ីនធើណែតរបស់អ្នកបានដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនិងអនុវត្តតាមវា។

ដើម្បីចូលទៅកាន់ Website ឬធនធានមួយចំនួនដែលវាផ្តល់ជូន លោកអ្នកអាចស្នើសុំឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតចុះបញ្ជីជាក់លាក់ ឬព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត។ វា ជា លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើ ប្រាស់ Website របស់ អ្នក ដែល ព័ត៌មាន ទាំង អស់ ដែល អ្នក ផ្ដល់ នៅ លើ Website គឺ ត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ន និង ពេញលេញ។ អ្នកយល់ស្របថា រាល់ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយ Website នេះ ឬមិនដូច្នោះទេ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់នោះទេ តាមរយៈការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសអន្តរកម្មណាមួយនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ហើយអ្នកយល់ព្រមលើរាល់សកម្មភាពដែលយើងយកតាមព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់យើង

ប្រសិន បើ អ្នក ជ្រើស រើស ឬ ត្រូវ បាន ផ្ដល់ ឲ្យ ឈ្មោះ អ្នក ប្រើ ពាក្យ សម្ងាត់ ឬ ផ្នែក ផ្សេង ទៀត នៃ ព័ត៌មាន ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ នីតិវិធី សុវត្ថិភាព របស់ យើង អ្នក ត្រូវ តែ ចាត់ ទុក ព័ត៌មាន ដូច ជា សម្ងាត់ ហើយ អ្នក មិន ត្រូវ បង្ហាញ វា ដល់ បុគ្គល ឬ អង្គភាព ផ្សេង ទៀត ឡើយ ។ អ្នក ក៏ ទទួល ស្គាល់ ផង ដែរ ថា គណនី របស់ អ្នក គឺ ផ្ទាល់ ខ្លួន ចំពោះ អ្នក និង/ឬ អង្គការ របស់ អ្នក អ្នក យល់ ព្រម មិន ផ្តល់ ឲ្យ បុគ្គល ឬ អង្គភាព ផ្សេង ទៀត ណា មួយ ដែល មាន ការ ចូល ដំណើរ ការ ទៅ កាន់ Website នេះ ឬ ផ្នែក ខ្លះ នៃ គណនី នោះ ដោយ ប្រើ ឈ្មោះ អ្នក ប្រើ ពាក្យ សម្ងាត់ ឬ ព័ត៌មាន សុវត្ថិភាព ផ្សេងៗ ទៀត។ អ្នកយល់ព្រមជូនដំណឹងយើងភ្លាមៗអំពីការចូលដំណើរការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយឬការប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឬការបំពានសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត។ អ្នក ក៏ យល់ ព្រម ធានា ថា អ្នក ចាក ចេញ ពី គណនី របស់ អ្នក នៅ ចុង បញ្ចប់ នៃ សម័យ នីមួយ ៗ ។ អ្នក គួរ តែ ប្រើ ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ជា ពិសេស នៅ ពេល ចូល ដំណើរ ការ គណនី របស់ អ្នក ពី សាធារណៈ ឬ កុំព្យូទ័រ ដែល បាន ចែក រំលែក ដើម្បី កុំ ឲ្យ អ្នក ដទៃ អាច មើល ឬ កត់ ត្រា ពាក្យ សម្ងាត់ ឬ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ផ្សេង ទៀត របស់ អ្នក ។

យើងមានសិទ្ធិបិទឈ្មោះអ្នកប្រើណាមួយ ពាក្យសម្ងាត់ ឬអត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត មិនថាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នក ឬផ្តល់ដោយយើងនោះទេ គ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យតែមួយរបស់យើងសម្រាប់ហេតុផលណាមួយឬគ្មានរួមបញ្ចូលទាំងប្រសិនបើនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង, អ្នកបានបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ.

សិទ្ធិកាន់កាប់សិទ្ធិបញ្ញា

គេហទំព័រ និង ខ្លឹមសារ ទាំង មូល របស់ វា មាន លក្ខណៈ ពិសេស និង មុខងារ (រួម មាន តែ មិន កំណត់ តែ គ្រប់ ព័ត៌មាន, កម្មវិធី, អត្ថបទ, ការ បង្ហាញ, ទិន្នន័យ គូស បញ្ជាក់ ដែល ជា លទ្ធផល នៃ សេវា អន្តរកម្ម, រូបភាព, វីដេអូ និង អូឌីយ៉ូ, និង ការ រចនា, ការ ជ្រើស រើស និង ការ រៀប ចំ thereof) ត្រូវ បាន គ្រប់ គ្រង ដោយ ក្រុមហ៊ុន អាជ្ញា ប័ណ្ណ ឬ អ្នក ផ្ដល់ ផ្សេង ទៀត នៃ សម្ភារៈ បែប នេះ និង ត្រូវ បាន ការពារ ដោយ សហ រដ្ឋ អាមេរិក និង សិទ្ធិ ថត ចម្លង អន្តរជាតិ។ trademark, patent, trade secret and other intellectual property, សិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិនិងច្បាប់ប្រកួតប្រជែងអយុត្តិធម៌.

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Website សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកមិនត្រូវធ្វើប្រូប្រូត ចែក ចាយ កែប្រែ បង្កើតស្នាដៃដេរីវេ ការបង្ហាញជាសាធារណៈ, សម្តែងជាសាធារណៈ, republish, You may not use any "deep-link", "page-scrape", "robot", or other automatic device, program, algorithm or methodology, or any similar or equivalent manual process, to access, acquire, copy or monitor any portion of the Website or any content, or in any way reproduce or circumvent the navigal structure or presentation of the Website or any content, or any content, or in any way reproduce or circumvent the navigal structure or presentation of the Website or any content, or any content, or in any way reproduce or circumvent the navigal structure or presentation of the Website or any content, or any content, or in any way reproduce or circumvent the navigal structure or presentation of the Website or any content, or any content, or circumvent the navigal structure or presentation of the Website or any content, or any content, or in any way reproduce or circumvent the navigal structure or presentation of the Website or any content, or any content, or in any way reproduce or circumvent the navigal structure or presentation of the Website or any content, or any content, or circumvent the navigal structure or presentation of the Website or any content, or any content, or in any way reproduce or circ ដើម្បីទទួលបាន ឬព្យាយាមទទួលបានសម្ភារៈឯកសារ ឬព័ត៌មានណាមួយតាមរយៈមធ្យោបាយណាមួយដែលមិនមានគោលបំណងណាមួយដែលអាចរកបានតាមរយៈ Website., store ឬ transmit any of the Company Surge® Alerts on our Website លើកលែងតែដូចខាងក្រោម៖

 • លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយ Interactive Services និង Website (ដូចជា អត្ថបទមូលដ្ឋានចំណេះដឹង និងសម្ភារៈប្រហាក់ប្រហែល) ក្នុងគោលបំណងដែលក្រុមហ៊ុនអាចទាញយកបានពី Website ផ្តល់ជូនលោកអ្នក (2) កុំចម្លង ឬបង្ហោះព័ត៌មានបែបនេះនៅលើកុំព្យូទ័រ networked ណាមួយ ឬផ្សាយវានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយឡើយ (3) មិនធ្វើឱ្យមានការកែប្រែព័ត៌មានណាមួយបែបនេះទេ, និង (៤) មិន ធ្វើ ឲ្យ មាន តំណាង ឬ ដីកា បន្ថែម ពាក់ព័ន្ធ នឹង ឯកសារ បែប នេះ ទេ។
 • ប្រសិន បើ យើង ផ្តល់ នូវ desktop, mobile ឬ កម្មវិធី ផ្សេង ទៀត សម្រាប់ ទាញ យក អ្នក អាច ទាញ យក ច្បាប់ ចម្លង តែ មួយ ទៅ កុំព្យូទ័រ ឬ ឧបករណ៍ ចល័ត របស់ អ្នក តែ មួយ គត់ សម្រាប់ ការ ប្រើប្រាស់ ផ្ទាល់ ខ្លួន មិន មែន ពាណិជ្ជកម្ម របស់ អ្នក នោះ ប្រសិន បើ អ្នក យល់ ព្រម ចង ដោយ កិច្ច ព្រម ព្រៀង អាជ្ញា ប័ណ្ណ អ្នក ប្រើ ចុង ក្រោយ របស់ យើង សម្រាប់ កម្មវិធី បែប នេះ ។

អ្នកមិនត្រូវ៖

 • កែប្រែច្បាប់ចម្លងនៃសម្ភារៈណាមួយពីគេហទំព័រនេះរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះមាតិកានៅក្នុងមូលដ្ឋានចំណេះដឹង។
 • លុប ឬ ផ្លាស់ ប្តូរ សិទ្ធិ ថត ចម្លង សញ្ញា ពាណិជ្ជ កម្ម ឬ ការ ជូន ដំណឹង សិទ្ធិ កម្ម សិទ្ធិ ផ្សេង ទៀត ពី ច្បាប់ ចម្លង នៃ សម្ភារៈ ពី គេហទំព័រ នេះ ។

ប្រសិនបើអ្នកបោះពុម្ព, ចម្លង, កែប្រែ, ទាញយកឬផ្សេងទៀតប្រើឬផ្តល់ឱ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតណាមួយដែលមានការចូលទៅកាន់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនៅក្នុងការបំពាននៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់, សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនឹងបញ្ឈប់ភ្លាមៗហើយអ្នកត្រូវតែ, តាមជម្រើសរបស់យើង, ត្រឡប់ឬបំផ្លាញការចម្លងណាមួយនៃសម្ភារៈដែលអ្នកបានធ្វើ. គ្មាន សិទ្ធិ ចំណងជើង ឬ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ឬ ទៅ កាន់ Website ឬ មាតិកា ណាមួយ នៅ លើ Website ត្រូវ បាន ផ្ទេរ មក ឲ្យ អ្នក ឡើយ ហើយ រាល់ សិទ្ធិ ដែល មិន ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ ត្រូវ បាន បម្រុង ទុក ដោយ ក្រុមហ៊ុន។ រាល់ការប្រើប្រាស់ Website ដែលមិនអនុញ្ញាតដោយដាច់ខាតនូវលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ គឺជាការបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយអាចរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម និងច្បាប់ផ្សេងៗទៀត។

ពាណិជ្ជសញ្ញា

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន, លក្ខខ័ណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន Surge®, Surge Alert® Company Surge for Email® Caller Id សម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នក® និងឈ្មោះពាក់ព័ន្ធទាំងអស់, logos, ផលិតផលនិងឈ្មោះសេវាកម្ម, ការរចនានិងពាក្យស្លោកគឺជាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធឬអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន. អ្នក មិន ត្រូវ ប្រើ សញ្ញា បែប នេះ ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ ពី មុន របស់ ក្រុម ហ៊ុន នោះ ទេ ។ ឈ្មោះ ផ្សេង ទៀត ទាំង អស់ ឡូហ្គោ ឈ្មោះ ផលិតផល និង សេវា ការ រចនា និង ពាក្យ ស្លោក នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ គឺ ជា សញ្ញា ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ ម្ចាស់ របស់ ពួក គេ រៀង ៗ ខ្លួន ។

ហាមប្រើ

អ្នក អាច ប្រើ Website តែ សម្រាប់ គោល បំណង ស្រប ច្បាប់ និង ស្រប តាម លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ ។ អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើ Website៖

 • ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ដែល រំលោភ លើ ច្បាប់ ឬ បទ ប្បញ្ញត្តិ សហព័ន្ធ រដ្ឋ ក្នុង ស្រុក ឬ អន្តរ ជាតិ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ( រួម ទាំង គ្មាន កំហិត ច្បាប់ ណា មួយ ទាក់ ទង នឹង ការ នាំ ចេញ ទិន្នន័យ ឬ កម្ម វិធី សូហ្វវែរ ទៅ និង ពី សហ រដ្ឋ អាមេរិក ឬ ប្រទេស ផ្សេង ទៀត ) ។
 • ដើម្បីផ្ញើ, ដោយផ្ទាល់, ដោយខ្លួនឯង, ការបង្ហោះ, ទាញយក, ប្រើឬប្រើឡើងវិញនូវសម្ភារៈណាមួយដែលមិនអនុវត្តតាម Content Standards ដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ.
 • ដើម្បី ក្លែង ធ្វើ ឬ ប៉ុនប៉ង ក្លែង ធ្វើ ក្រុម ហ៊ុន បុគ្គលិក ក្រុម ហ៊ុន អ្នក ប្រើប្រាស់ ផ្សេង ទៀត ឬ បុគ្គល ឬ អង្គ ភាព ផ្សេង ទៀត ( រួម ទាំង គ្មាន កំហិត ដោយ ប្រើ អាសយដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដែល ទាក់ ទង នឹង ការ បោះ ឆ្នោត ណា មួយ ) ។
 • ដើម្បី ចូល រួម ក្នុង ការ ប្រព្រឹត្ត ផ្សេង ទៀត ដែល រឹត បន្តឹង ឬ រា រាំង ការ ប្រើប្រាស់ ឬ ការ រីករាយ របស់ នរណា ម្នាក់ នៃ គេហទំព័រ នេះ ឬ ដែល ដូច ដែល បាន កំណត់ ដោយ យើង អាច ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ឬ អ្នក ប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ ឬ បង្ហាញ ពី ការ ទទួល ខុស ត្រូវ របស់ ពួក គេ ។
 • អនុញ្ញាត ឲ្យ ភាគី ទី ៣ ណា អាច ចូល ទៅ កាន់ គេហទំព័រ នេះ ដោយ ផ្ទាល់ ឬ បើ មិន ដូច្នេះ ទេ លក់ ជួល អាជ្ញាប័ណ្ណ ផ្ដល់ ឬ ចែក ចាយ ទិន្នន័យ គូស បញ្ជាក់ ដែល មាន សេវា អន្តរកម្ម ។
 • ដើម្បី បញ្ច្រាស វិស្វករ ឬ បើ ពុំ នោះ សោត ទេ ការ ប៉ុនប៉ង ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ដែល អាច កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឬ អត្តសញ្ញាណ របស់ បុគ្គល ម្នាក់ៗ ពី សេវា អន្តរកម្ម និង /ឬ គេហទំព័រ ។ ទោះបី ជា អ្នក ចេញ ដំណើរ អ្នក អាច ប្រើ សេវា អន្តរកម្ម ដើម្បី ផ្គូផ្គង នឹង តម្លៃ ទិន្នន័យ ដែល មិន អាច អាន បាន កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ឬ មាន តម្លៃ ទិន្នន័យ ដល់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក តែ មួយ គត់ ដើម្បី ប្រើ លក្ខណៈ ទិន្នន័យ ( ដូច ជា ទិន្នន័យ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ប្រជា សាស្ត្រ ឬ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ) អំពី អ្នក ប្រើ ។
 • ដើម្បី បង្កើត អនុគមន៍ ទិន្នផល ឬ ម៉ូត ធ្វើ ការ ពី សេវា អន្តរកម្ម និង /ឬ Website ឬ ផ្សេង ទៀត វិស្វករ បញ្ច្រាស ឬ ចូល ដំណើរ ការ សេវា អន្តរកម្ម និង /ឬ Website ដោយ ហេតុ ផល ណា មួយ ដែល រួម បញ្ចូល ទាំង គ្មាន ការ កំណត់ (1) កសាង ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម ដែល មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ឬ ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម ផ្សេង ទៀត ដែល ផ្តល់ នូវ មុខងារ ស្រដៀង គ្នា ឬ ស្មើ គ្នា នៃ សេវា អន្តរកម្ម និង /ឬ Website, ២) កសាងផលិតផលមួយដោយប្រើគំនិត លក្ខណៈពិសេស មុខងារ ឬក្រាហ្វិកនៃសេវាអន្តរកម្ម និង/ឬ Website ឬ (3) ចម្លងគំនិតណាមួយ, លក្ខណៈពិសេស មុខងារឬក្រាហ្វិកនៃ Interactive Services និង/ឬ Website។

បន្ថែមពីនេះទៀត អ្នកយល់ព្រមមិនធ្វើ៖

 • ប្រើ Website តាម របៀប ណា ក៏ ដោយ ដែល អាច បិទ បាន លើស ពី ការ ខូច ខាត ឬ ធ្វើ ឲ្យ ខូច ខាត វិបសាយ ឬ រំខាន ដល់ ការ ប្រើប្រាស់ Website របស់ ភាគី ដទៃ ទៀត រួម ទាំង សមត្ថភាព របស់ ពួក គេ ក្នុង ការ ចូល រួម សកម្មភាព ពេលវេលា ពិត ប្រាកដ តាម រយៈ គេហទំព័រ។
 • ប្រើ robot, spider ឬ ឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀត, ដំណើរការឬមធ្យោបាយដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ, រួមបញ្ចូលការតាមដានឬចម្លងសម្ភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័រ.
 • ប្រើដំណើរការដោយដៃណាមួយដើម្បីតាមដាន ឬចម្លងសម្ភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័រ ឬសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតណាមួយដែលមិនអនុញ្ញាតយ៉ាងល្អនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់យើង។
 • ប្រើឧបករណ៍ណាមួយ, កម្មវិធីឬទម្លាប់ដែលរំខានដល់ការងារត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រ.
 • សូមណែនាំនូវមេរោគណាមួយ, trojan សេះ, worms, logic bombs or other material which is malicious or technologically harmful.
 • ប៉ុនប៉ង ទទួល បាន ការ ចូល ដំណើរ ការ ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត រំខាន ការ ខូច ខាត ឬ ការ រំខាន ផ្នែក ណា មួយ នៃ គេហទំព័រ ម៉ាស៊ីន បម្រើ ដែល គេហទំព័រ ត្រូវ បាន រក្សា ទុក ឬ ម៉ាស៊ីន បម្រើ កុំព្យូទ័រ ឬ មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ណា មួយ ដែល ត ភ្ជាប់ ទៅ នឹង Website ។ 
 • វាយប្រហារលើគេហទំព័រតាមរយៈការវាយប្រហារបដិសេធការផ្តល់សេវាឬការវាយប្រហារបដិសេធការបដិសេធដែលចែកចាយ។
 • បើមិនដូច្នោះទេ ប៉ុនប៉ងរំខានដល់ការងារត្រឹមត្រូវរបស់គេហទំព័រ។

ការតាមដាន និងអនុវត្ត ចប់

យើងមានសិទ្ធិ:

 • ដក ឬ បដិសេធ មិន ទទួល យក ការ បរិច្ចាគ របស់ អ្នក ប្រើ សម្រាប់ ហេតុផល ណា មួយ ឬ គ្មាន ក្នុង ការ វិនិច្ឆ័យ តែ មួយ គត់ របស់ យើង ។
 • សូមចាត់វិធានការណាមួយ ទាក់ទងនឹងការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ ដែលយើងចាត់ទុកថាចាំបាច់ ឬសមស្របក្នុងភាពវិនិច្ឆ័យតែមួយរបស់យើង មានដូចជាប្រសិនបើយើងជឿថា ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះ រំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ រួមទាំង Content Standards ការរំលោភសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលណាមួយ ឬអង្គភាពណាមួយ គំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសាធារណជន ឬអាចបង្កើតការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។
 • បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីអ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីណាមួយដែលអះអាងថាសម្ភារៈដែលផ្តល់ដោយអ្នកបំពានសិទ្ធិរបស់ពួកគេរួមទាំងសិទ្ធិកាន់កាប់សិទ្ធិបញ្ញារបស់ពួកគេឬសិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគេ។
 • ចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានសមស្រប រួមទាំងគ្មានដែនកំណត់ សំដៅលើការអនុវត្តច្បាប់ ចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័រខុសច្បាប់ ឬគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតណាមួយ។
 • បញ្ចប់ ឬ ផ្អាក ការ ចូល ដំណើរ ការ របស់ អ្នក ទៅ កាន់ គេហទំព័រ ទាំង អស់ ឬ ផ្នែក ណា មួយ ដោយ គ្មាន ហេតុ ផល រួម ទាំង គ្មាន ការ ដាក់ កំហិត ការ រំលោភ លើ លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ ។

ដោយ គ្មាន ការ កំណត់ ការ ចេញ មុខ យើង មាន សិទ្ធិ សហការ យ៉ាង ពេញលេញ ជាមួយ អាជ្ញាធរ អនុវត្ត ច្បាប់ ឬ ដីកា តុលាការ ណា មួយ ដែល ស្នើ ឬ បង្គាប់ យើង ឲ្យ បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ ឬ ព័ត៌មាន ផ្សេងៗ របស់ នរណា ម្នាក់ ដែល ផ្ដល់ សម្ភារ និង/ឬ ទិន្នន័យ ណា មួយ តាម រយៈ គេហទំព័រ។ អ្នក លុប ចោល និង មិន មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ពី ការ អះអាង ណា មួយ ដែល ជា លទ្ធ ផល នៃ សកម្ម ភាព ណា មួយ ដែល បាន អនុវត្ត ដោយ ក្រុម ហ៊ុន ក្នុង អំឡុង ពេល ឬ ជា លទ្ធ ផល នៃ ការ ស៊ើប អង្កេត របស់ ខ្លួន និង ពី សកម្ម ភាព ណា មួយ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង ដែល ជា លទ្ធ ផល នៃ ការ ស៊ើប អង្កេត ដោយ ក្រុម ហ៊ុន ឬ អាជ្ញាធរ អនុវត្ត ច្បាប់ ។

យើង គ្មាន ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ឬ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ នរណា ម្នាក់ ចំពោះ ការ អនុវត្ត ឬ ភាព មិន ប្រសើរ នៃ សកម្ម ភាព ដែល បាន រៀបរាប់ នៅ ក្នុង ផ្នែក នេះ ទេ ។

បទដ្ឋានមាតិកា

ស្តង់ដារមាតិកាទាំងនេះអនុវត្តចំពោះរាល់ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអន្តរកម្ម។ ការ បរិច្ចាគ របស់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ត្រូវ តែ អនុវត្ត ទាំង ស្រុង ទៅ តាម ច្បាប់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ សហព័ន្ធ រដ្ឋ ក្នុង ស្រុក និង អន្តរ ជាតិ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ទាំង អស់ ។ ដោយ មិន កំណត់ ការ បរិច្ចាគ របស់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ មិន ត្រូវ៖

 • មានសម្ភារៈណាមួយដែលខូច អាប់អួរ អាប់អួរ ធ្វើបាប ប្រមាថ បៀតបៀន បៀតបៀន ឃោរឃៅ ស្អប់ ស្អប់ កាចសាហាវ ឬមិនផ្ទុយគ្នា។
 • លើកកម្ពស់ ផ្លូវភេទ ឬ សម្ភារៈ អាសអាភាស អំពើ ហិង្សា ឬ ការរើសអើង ដោយ ផ្អែក លើ ពូជសាសន៍ ផ្លូវភេទ សាសនា សញ្ជាតិ ពិការភាព តម្រង់ ទិស ផ្លូវ ភេទ ឬ អាយុ ។
 • ការរំលោភលើប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសម្ងាត់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលដទៃ។
 • ការរំលោភសិទ្ធិស្របច្បាប់ (រួមទាំងសិទ្ធិសាធារណៈនិងភាពឯកជន) របស់អ្នកដទៃ ឬមានសម្ភារៈណាមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋប្បវេណី ឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន ឬ បើមិនដូច្នោះទេអាចនឹងមានជម្លោះជាមួយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងគោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់យើង
 • ទំនង ជា បោក បញ្ឆោត មនុស្ស ណា ម្នាក់ ។
 • លើកកម្ពស់សកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ ឬអ្នកតស៊ូមតិ លើកតម្កើង ឬជួយដល់ទង្វើខុសច្បាប់ណាមួយ។
 • បង្ក ឲ្យ មាន ការ រំខាន ការ មិន ស្រួល ឬ ការ ព្រួយ បារម្ភ ដែល មិន ចាំបាច់ ឬ ទំនង ជា ធ្វើ ឲ្យ អាក់អន់ ចិត្ត ការ អាម៉ាស់ ការ ជូន ដំណឹង ឬ ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ដទៃ រំខាន ។
 • ៥. បង្កប់នូវបុគ្គលណាមួយ ឬតំណាងខុសនូវអត្តសញ្ញាណ ឬការពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកជាមួយបុគ្គល ឬអង្គការណាមួយ។ 
 • ពាក់ព័ន្ធ នឹង សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម ឬ ការ លក់ ដូចជា ការ ប្រកួត ប្រជែង ការ បោស សំអាត និង ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ លក់ ផ្សេងៗ ទៀត ការ ជួញ ដូរ ឬ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ជាដើម។
 • សូម ផ្តល់ នូវ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ថា ពួក គេ ត្រូវ បាន បណ្តេញ ចេញ ពី ឬ ត្រូវ បាន គាំទ្រ ដោយ យើង ឬ មនុស្ស ឬ អង្គ ភាព ផ្សេង ទៀត ប្រសិន បើ នេះ មិន មែន ជា ករណី នោះ ទេ ។

ការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ប្រសិនបើអ្នកជឿថា User Contributions ណាមួយបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នក សូមផ្ញើការជូនដំណឹងអំពីការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៅម៉ោង 102 ម៉ាឌីសុន Ave, ជាន់ទី5 New York, New York 10016 ចំណាប់អារម្មណ៍: ប្រធានផ្នែកច្បាប់. វា គឺ ជា គោល នយោបាយ របស់ ក្រុម ហ៊ុន ក្នុង ការ បញ្ចប់ គណនី អ្នក ប្រើប្រាស់ នៃ អ្នក រំលោភ បំពាន ដដែល ៗ ។

ការ ពឹង ផ្អែក លើ ព័ត៌មាន ដែល បាន ផ្ដល់ ឲ្យ

ព័ត៌មាន ដែល បាន បង្ហាញ នៅ លើ ឬ តាម រយៈ វែបសាយត៍ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ តែ ក្នុង គោល បំណង ព័ត៌មាន ទូទៅ ។ យើង មិន មាន ការ ធានា ភាព ត្រឹមត្រូវ ភាព ពេញលេញ ឬ អត្ថប្រយោជន៍ នៃ ព័ត៌មាន នេះ ទេ ។ ការ ពឹង ផ្អែក ណា មួយ ដែល អ្នក ដាក់ លើ ព័ត៌មាន បែប នេះ គឺ មាន ហានិភ័យ យ៉ាង តឹង រឹង ។ យើង មិន ទទួល ខុស ត្រូវ និង ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ទាំង អស់ ដែល កើត ឡើង ពី ការ ពឹង ផ្អែក លើ សម្ភារ បែប នេះ ដោយ អ្នក ឬ ភ្ញៀវ ផ្សេង ទៀត ទៅ កាន់ គេហទំព័រ ឬ ដោយ នរណា ម្នាក់ ដែល អាច ត្រូវ បាន ជូន ដំណឹង អំពី មាតិកា ណា មួយ របស់ វា ។

Website នេះ អាច រួម បញ្ចូល ខ្លឹមសារ ដែល បាន ផ្ដល់ ដោយ ភាគី ទី បី រួម មាន សម្ភារៈ ដែល ផ្ដល់ ដោយ អ្នក ប្រើប្រាស់ ផ្សេង ទៀត ក្រុមហ៊ុន អ្នក សរសេរ ប្លុក និង អាជ្ញា ប័ណ្ណ ភាគី ទី ៣ អ្នក ធ្វើ សម រង្ស៊ី អ្នក ប្រមូល ផ្តុំ និង/ឬ សេវា រាយការណ៍។ រាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ និង/ឬ មតិ ដែល បាន បង្ហាញ ក្នុង សម្ភារ ទាំងនេះ ហើយ រាល់ អត្ថបទ និង ចម្លើយ ចំពោះ សំណួរ និង ខ្លឹមសារ ផ្សេង ទៀត ក្រៅ ពី ខ្លឹមសារ ដែល បាន ផ្តល់ ដោយ ក្រុមហ៊ុន គឺ ជា មតិ យោបល់ និង ការ ទទួល ខុស ត្រូវ របស់ បុគ្គល ឬ អង្គភាព ដែល ផ្ដល់ សម្ភារ ទាំងនោះ តែ ម្តង។ សម្ភារទាំងនេះមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ។ យើង មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ឬ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ អ្នក ឬ ភាគី ទី បី សម្រាប់ មាតិកា ឬ ភាព ត្រឹម ត្រូវ នៃ សម្ភារ ណា មួយ ដែល បាន ផ្តល់ ដោយ ភាគី ទី បី ណា មួយ ឡើយ ។

ការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រ

យើង អាច ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព មាតិកា នៅ លើ វែបសាយត៍ នេះ ម្ដងម្កាល ប៉ុន្តែ មាតិកា របស់ វា មិន ចាំបាច់ បញ្ចប់ ឬ ទាន់ សម័យ នោះ ទេ ។ សម្ភារៈ ណា មួយ នៅ លើ គេហទំព័រ អាច នឹង ហួស សម័យ នៅ ពេល ណា ក៏ បាន ហើយ យើង មិន មាន កាតព្វកិច្ច ក្នុង ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព សម្ភារៈ បែប នេះ ទេ ។

ព័ត៌មាន អំពី អ្នក និង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច របស់ អ្នក ទៅ កាន់ គេហទំព័រ

ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងប្រមូលនៅលើ Website នេះ គឺស្ថិតនៅ ក្រោមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ ដោយ ប្រើ Website អ្នក យល់ ព្រម ចំពោះ រាល់ សកម្មភាព ដែល បាន អនុវត្ត ដោយ យើង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ព័ត៌មាន របស់ អ្នក ក្នុង ការ អនុលោម តាម គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន ។

ការភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ 

អ្នក យល់ព្រម សហការ ជាមួយ យើង ក្នុង ការ បង្ក ឲ្យ មាន ការ រាំង ស្ទះ ឬ ការ ភ្ជាប់ ភ្លាមៗ ដើម្បី បញ្ឈប់ ។ យើង រក្សា សិទ្ធិ ក្នុង ការ ដក ការ អនុញ្ញាត ភ្ជាប់ ដោយ គ្មាន ការ ជូន ដំណឹង ។

យើង អាច បិទ លក្ខណៈ ពិសេស ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ សង្គម ទាំង អស់ ឬ ណា មួយ និង តំណ ភ្ជាប់ ណា មួយ នៅ ពេល ណា ក៏ បាន ដោយ មិន បាន កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង ការ វិនិច្ឆ័យ របស់ យើង ឡើយ ។

តំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័រ

ប្រសិន បើ គេហទំព័រ មាន តំណ ភ្ជាប់ ទៅ គេហទំព័រ និង ធនធាន ផ្សេង ទៀត ដែល បាន ផ្តល់ ដោយ ភាគី ទី បី តំណ ភ្ជាប់ ទាំង នេះ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ សម្រាប់ តែ ភាព ងាយ ស្រួល របស់ អ្នក ប៉ុណ្ណោះ ។ នេះ រួម មាន តំណ ភ្ជាប់ ដែល មាន នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម រួម មាន ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម បដា និង បណ្តាញ ដែល ឧបត្ថម្ភ ។ យើង គ្មាន ការ គ្រប់ គ្រង លើ មាតិកា នៃ គេហទំព័រ ឬ ធនធាន ទាំង នោះ ទេ ហើយ មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ពួក គេ ឬ ចំពោះ ការ បាត់ បង់ ឬ ការ ខូច ខាត ណា មួយ ដែល អាច កើត ឡើង ពី ការ ប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ ទាំង នោះ ទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក សម្រេច ចិត្ត ចូល ទៅ កាន់ គេហទំព័រ ភាគី ទី បី ដែល ភ្ជាប់ ទៅ នឹង គេហទំព័រ នេះ អ្នក ធ្វើ ដូច្នេះ ទាំង ស្រុង ដោយ ហានិភ័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក និង ស្ថិត នៅ ក្រោម លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ គេហទំព័រ បែប នេះ ។

ការ រឹត បន្តឹង ភូមិ សាស្ត្រ

ម្ចាស់គេហទំព័រនេះ មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងផ្តល់ជូននូវ Website នេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែដោយបុគ្គលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ យើង មិន បាន អះអាង ថា គេហទំព័រ ឬ មាតិកា ណា មួយ របស់ វា អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន ឬ សម ស្រប នៅ ក្រៅ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ឡើយ ។ ការ ចូល ទៅ កាន់ គេហទំព័រ នេះ ប្រហែល ជា មិន ស្រប ច្បាប់ ដោយ បុគ្គល មួយ ចំនួន ឬ នៅ ក្នុង ប្រទេស មួយ ចំនួន ទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ចូល ទៅ កាន់ គេហទំព័រ ពី ខាង ក្រៅ សហ រដ្ឋ អាមេរិក អ្នក ធ្វើ ដូច្នេះ ដោយ ខ្លួន ឯង និង ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ អនុលោម តាម ច្បាប់ ក្នុង ស្រុក ។

ការ មិន ទទួល ស្គាល់ ការ ធានា រ៉ាប់ រង

អ្នក យល់ ថា យើង មិន អាច និង មិន ធានា ឬ ធានា ថា ឯកសារ ដែល មាន សម្រាប់ ការ ទាញ យក ពី អ៊ីនធឺណិត ឬ Website នឹង គ្មាន មេរោគ ឬ កូដ បំផ្លិច បំផ្លាញ ផ្សេង ទៀត នោះ ទេ ថា ទិន្នន័យ ដែល បាន ផ្ដល់ គឺ សម សម្រាប់ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ឬ គោល បំណង ទីផ្សារ ណា មួយ។ អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ អនុវត្ត នីតិ វិធី និង ចំណុច ត្រួត ពិនិត្យ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី បំពេញ តាម តម្រូវ ការ ជាក់លាក់ របស់ អ្នក សម្រាប់ ការ ការពារ ប្រឆាំង មេ រោគ និង ភាព ត្រឹម ត្រូវ នៃ ការ បញ្ចូល ទិន្នន័យ និង លទ្ធ ផល និង សម្រាប់ រក្សា មធ្យោបាយ ខាង ក្រៅ ទៅ កាន់ គេហទំព័រ របស់ យើង សម្រាប់ ការ សាង សង់ ទិន្នន័យ ដែល បាត់ បង់ ឡើង វិញ ។

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចែកចាយការបដិសេធ-ការវាយប្រហារមេរោគឬសម្ភារៈដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលអាចឆ្លងមេរោគឧបករណ៍កុំព្យូទ័រកម្មវិធីកុំព្យូទ័រទិន្នន័យឬសម្ភារៈកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយសារតែការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មឬវត្ថុណាមួយដែលទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រឬការទាញយកសម្ភារៈណាមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនោះ, ឬនៅលើគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងវា។

ការ ប្រើប្រាស់ វែបសាយត៍ មាតិកា និង សេវា ឬ វត្ថុ ណា មួយ ដែល ទទួល បាន តាម រយៈ គេហទំព័រ គឺ មាន ហានិភ័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ។ គេហទំព័រ មាតិកា និង សេវា ឬ វត្ថុ ណា មួយ ដែល ទទួល បាន តាម រយៈ វែបសាយត៍ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ នៅ លើ មូលដ្ឋាន " ដូច ដែល អាច រក បាន " និង " តាម ដែល អាច រក បាន " ដោយ គ្មាន ការ ធានា ប្រភេទ ណា មួយ ទាំង បង្ហាញ ឬ បញ្ជាក់ ។ ទាំង ក្រុមហ៊ុន ឬ បុគ្គល ណា ដែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ក្រុមហ៊ុន នេះ មិន បាន ធ្វើ ការ ធានា ឬ តំណាង ណា មួយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ភាព ពេញលេញ សន្តិសុខ ភាព ជឿជាក់ គុណភាព ភាព ត្រឹមត្រូវ ឬ មាន គេហទំព័រ នោះ ឡើយ។ ដោយ មិន ដាក់ កម្រិត ការ ចេញ មុខ ទាំង ក្រុមហ៊ុន ឬ នរណា ដែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ក្រុមហ៊ុន តំណាង ឬ ដីកា ថា គេហទំព័រ មាតិកា ឬ វត្ថុ ណា មួយ ដែល ទទួល បាន តាម រយៈ គេហទំព័រ នេះ នឹង មាន ភាព ត្រឹមត្រូវ គ្មាន កំហុស ឬ គ្មាន ការ រំខាន នោះ ទេ ថា កំហុស នឹង ត្រូវ បាន កែ តម្រូវ ថា គេហទំព័រ ឬ ម៉ាស៊ីន បម្រើ របស់ យើង ដែល ធ្វើ ឲ្យ វា អាច ប្រើ បាន ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ពី មេរោគ ឬ សមាសភាគ ដែល បង្ក គ្រោះថ្នាក់ ផ្សេងៗ ឬ ថា គេហទំព័រ ឬ សេវាកម្ម ឬ ធាតុ ណា មួយ ដែល ទទួល បាន តាម រយៈ គេហទំព័រ នឹង មិន ដូច្នោះ ទេ បំពេញតម្រូវការ ឬការរំពឹងទុករបស់អ្នក។

ក្រុម ហ៊ុន នៅ ទី នេះ មិន បាន ទទួល ការ ធានា ទាំង អស់ នៃ ប្រភេទ ណា មួយ មិន ថា បាន បង្ហាញ ឬ បញ្ជាក់ ច្បាប់ ឬ ផ្សេង ទៀត រួម ទាំង ការ ធានា រ៉ាប់ រង ណា មួយ នៃ ពាណិជ្ជ កម្ម ការ មិន រំលោភ បំពាន និង សមត្ថ ភាព សំរាប់ គោល បំណង ជាក់លាក់ នោះ ទេ ។

ការ ចេញ មុខ នេះ មិន ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ ធានា រ៉ាប់ រង ណា មួយ ដែល មិន អាច ត្រូវ បាន ដក ចេញ ឬ កំណត់ នៅ ក្រោម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ឡើយ ។

ការកំណត់លើការទទួលខុសត្រូវ

ផ្តល់ជូនទាំងស្រុងដោយច្បាប់ គ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយនឹងទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន និងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន, អ្នកផ្តល់សេវា, បុគ្គលិក, ភ្នាក់ងារ, មន្ត្រី និងនាយកណាមួយ, ចំពោះភាគីណាមួយ (ដោយមិនគិតពីទម្រង់នៃសកម្មភាព, មិនថាក្នុងកិច្ចសន្យា, TORT, ឬមិនដូច្នេះទេ) លើស (១០០ ដុល្លារ) មួយរយដុល្លារ។

ការ ចេញ មុខ នេះ មិន ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ណា មួយ ដែល មិន អាច ត្រូវ បាន ដក ចេញ ឬ កំណត់ នៅ ក្រោម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ឡើយ ។

ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកយល់ព្រមការពារ តុបតែងខ្លួន និងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមហ៊ុន ដែលជាសហកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន អាជ្ញាបណ្ណ និង អ្នក ផ្តល់ សេវា និង មន្ត្រី របស់ ខ្លួន និង មន្ត្រី របស់ ខ្លួន និង និយោជិត អ្នក ម៉ៅ ការ ភ្នាក់ងារ ភ្នាក់ងារ អ្នក ផ្តល់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ អ្នក ស្នង តំណែង និង ចាត់តាំង ពី និង ប្រឆាំង នឹង ការ អះអាង ណា មួយ ការ ដាក់ បំណុល ការ ខូច ខាត ការ វិនិច្ឆ័យ ការ វិនិច្ឆ័យ ការ ខាត បង់ ការ ចំណាយ ឬ ថ្លៃ សេវា ( រួម ទាំង ថ្លៃ មេធាវី សម ហេតុ ផល ) ដែល កើត ឡើង ឬ ទាក់ ទង នឹង ការ រំលោភ បំពាន លើ លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ ឬ ការ ប្រើប្រាស់ របស់ អ្នក លើ គេហទំព័រ , ក្នុងនោះផងដែរ ប៉ុន្តែមិនកំណត់ទេ ការប្រើខុសសេវាអន្តរកម្ម និងទិន្នន័យដែលជាមូលដ្ឋានរបស់វា គឺ User Contributions ការប្រើមាតិការបស់ Website (ដូចជា មូលដ្ឋានចំណេះដឹង) សេវាកម្ម និងផលិតផលផ្សេងទៀតក្រៅពីការអនុញ្ញាតិយ៉ាង ច្បាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយដែលទទួលបានពីគេហទំព័រ។

ច្បាប់ និង ការ គ្រប់ គ្រង ច្បាប់

គ្រប់ បញ្ហា ទាក់ទង នឹង Website និង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ និង រាល់ វិវាទ ឬ ការ អះអាង ថា កើត មាន ឡើង នៅ ទីនោះ ឬ ក៏ ទាក់ទង នឹង Thereto (ក្នុង ករណី នីមួយៗ រួម មាន ជម្លោះ ឬ ការ អះអាង មិន ចុះ កិច្ច សន្យា) នឹង ត្រូវ គ្រប់គ្រង និង រុះរើ ស្រប តាម ច្បាប់ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ រដ្ឋ ញូវយ៉ក ដោយ មិន ផ្តល់ ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ជម្រើស ឬ ការ ប៉ះទង្គិច នៃ ការ ផ្ដល់ ឬ ការ គ្រប់គ្រង ច្បាប់ (មិន ថា រដ្ឋ ញូវយ៉ក ឬ គ្រប់ គ្រង ណា មួយ ផ្សេង ទៀត ឡើយ)។

បណ្តឹង ផ្លូវ ច្បាប់ សកម្ម ភាព ឬ នីតិ វិធី ណា មួយ ដែល កើត ឡើង ឬ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ឬ គេហទំព័រ ទាំង នេះ នឹង ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ទាំង ស្រុង នៅ តុលាការ សហព័ន្ធ នៃ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ឬ តុលាការ នៃ រដ្ឋ ញូវ យ៉ក ទោះបី ជា យើង រក្សា សិទ្ធិ ក្នុង ការ នាំ យក បណ្តឹង សកម្ម ភាព ឬ នីតិ វិធី ប្រឆាំង នឹង អ្នក ចំពោះ ការ រំលោភ លើ លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ នៅ ក្នុង ប្រទេស របស់ អ្នក ដែល មាន លំនៅដ្ឋាន ឬ ប្រទេស ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ក៏ ដោយ ។ អ្នក លុប ចោល រាល់ ការ ជំទាស់ ទាំង អស់ ចំពោះ ការ អនុវត្ត ការ គ្រប់ គ្រង លើ អ្នក ដោយ តុលាការ បែប នេះ និង កន្លែង នៅ ក្នុង តុលាការ បែប នេះ ។

ការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងឯកសារ

មូលហេតុ ណាមួយ នៃ សកម្មភាព ឬ អះអាង ថា អ្នក ប្រហែល ជា បាន កើត ឡើង ឬ ទាក់ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ ឬ គេហទំព័រ ត្រូវ តែ ចាប់ ផ្តើម ក្នុង រយៈ ពេល មួយ (១) ឆ្នាំ បន្ទាប់ ពី មូល ហេតុ នៃ ការ ធ្វើ សកម្មភាព ACCRUES; បើ មិន ដូច្នោះ ទេ មូលហេតុ ឬ ការ អះអាង បែប នេះ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ជា អចិន្ត្រៃយ៍ ។

វ៉ៃហើយ Severability

គ្មាន ការ លុប ចោល ដោយ ក្រុម ហ៊ុន អាណត្តិ ឬ លក្ខខណ្ឌ ណា មួយ ដែល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ នឹង ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា ជា ការ លុប ចោល បន្ថែម ឬ បន្ត នៃ ពាក្យ ឬ លក្ខខណ្ឌ បែប នេះ ឬ ការ លុប ចោល អាណត្តិ ឬ លក្ខខណ្ឌ ផ្សេង ទៀត ឡើយ ហើយ ការ បរាជ័យ ណា មួយ របស់ ក្រុម ហ៊ុន ក្នុង ការ អះអាង សិទ្ធិ ឬ ការ ផ្តល់ អោយ នៅ ក្រោម លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ នឹង មិន ក្លាយ ជា ការ លុប ចោល សិទ្ធិ ឬ ការ ផ្តល់ បែប នេះ ឡើយ ។

ប្រសិន បើ ការ ផ្តល់ អោយ ណា មួយ នៃ លក្ខខណ្ឌ ប្រើប្រាស់ ទាំង នេះ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ តុលាការ ឬ តុលាការ ផ្សេង ទៀត នៃ ការ គ្រប់ គ្រង សមត្ថ ភាព មិន ត្រឹម ត្រូវ ខុស ច្បាប់ ឬ មិន អាច អនុវត្ត បាន ដោយ ហេតុ ផល ណា មួយ ការ ផ្តល់ បែប នេះ នឹង ត្រូវ លុប ចោល ឬ កំណត់ ក្នុង កម្រិត អប្បបរមា ដែល ថា ការ ផ្តល់ ដែល នៅ សល់ នៃ លក្ខខណ្ឌ ប្រើប្រាស់ នឹង បន្ត ដោយ កម្លាំង និង ប្រសិទ្ធិ ភាព ពេញលេញ ។

កិច្ច ព្រម ព្រៀង ទាំង មូល

លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ និង គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន របស់ យើង គឺ ជា កិច្ច ព្រម ព្រៀង តែ មួយ គត់ និង ទាំង មូល រវាង អ្នក និង Bombora, Inc. ដោយ គោរព គេហទំព័រ និង ជាន់ ខ្ពស់ នូវ ការ យល់ ដឹង ពី មុន និង ការ មើល ងាយ ទាំង អស់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង តំណាង និង ដីកា ទាំង សរសេរ និង មាត់ ដោយ គោរព គេហទំព័រ ។

មតិ និង កង្វល់ របស់ អ្នក

គេហទំព័រនេះត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយ Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Floor 5, New York, New York 10016.

មតិ យោបល់ មតិ យោបល់ ផ្សេងៗ ទាំង អស់ ការ ស្នើ សុំ ការ គាំទ្រ ផ្នែក បច្ចេកទេស និង ទំនាក់ទំនង ផ្សេងៗ ដែល ទាក់ទង នឹង គេហទំព័រ គួរ តែ ត្រូវ បាន ណែនាំ ទៅ កាន់៖ Legal@bombora.com។