bombora

Tekan "Enter" ke Carian, atau "Esc" untuk Membatalkan

!!!

| Bombora Terma

Terma Penggunaan Laman Web

Terakhir diubah suai: April 19th, 2024

Penerimaan Terma-terma Penggunaan

Terma penggunaan ini dimeterai oleh dan antara pengguna laman web ("Anda") dan Bombora, Inc. ("Syarikat," "kami," atau "kami"). Terma dan syarat berikut, bersama-sama dengan mana-mana dokumen yang mereka masukkan dengan jelas melalui rujukan (secara kolektif, "Terma Penggunaan"), mengawal akses anda kepada dan penggunaan www.bombora.com, termasuk sebarang kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui www.bombora.com, surge.bombora.com, insights.bombora.com (secara kolektif "Laman Web"), sama ada sebagai tetamu atau pengguna berdaftar.

Sila baca Terma Penggunaan dengan teliti sebelum anda mula menggunakan Laman Web. Dengan menggunakan Laman Web atau dengan mengklik untuk menerima atau bersetuju dengan Terma Penggunaan apabila pilihan ini disediakan untuk anda, anda menerima dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi Terma Penggunaan ini dan Dasar Privasi kami, yang terdapat di https://bombora.com/privacy-policy/, dimasukkan di sini melalui rujukan. Jika anda tidak mahu bersetuju dengan Terma Penggunaan atau Dasar Privasi ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web.

Anda mungkin mempunyai hak privasi tertentu di Laman Web, seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi. 

                                             

Laman Web ini ditawarkan dan tersedia kepada pengguna yang berumur 18 tahun ke atas. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda mewakili dan menjamin bahawa anda berumur undang-undang untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan Syarikat dan memenuhi semua keperluan kelayakan yang di atas. Jika anda tidak memenuhi semua keperluan ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web.

Perubahan kepada Terma Penggunaan

Kami boleh menyemak dan mengemas kini Terma Penggunaan ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami. Semua perubahan berkuat kuasa serta-merta apabila kami menyiarkannya.

Penggunaan berterusan anda terhadap Laman Web berikutan pengeposan Terma Penggunaan yang disemak bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan. Anda dijangka akan menyemak halaman ini dari semasa ke semasa supaya anda mengetahui sebarang perubahan, kerana ia mengikat anda.

Mengakses Laman Web dan Keselamatan Akaun

Kami berhak untuk menarik balik atau meminda Laman Web ini, dan apa-apa perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan di Laman Web, mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab semua atau mana-mana bahagian Laman Web tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, kami boleh mengehadkan akses ke beberapa bahagian Laman Web, atau keseluruhan Laman Web, kepada pengguna, termasuk pengguna berdaftar.

Sumbangan Pengguna

Laman Web mungkin mengandungi: (1) Akses kepada perkhidmatan produk Bombora melalui antara muka pengguna yang diubah suai di Laman Web atau melalui Platform Pencari Google (setiap "UI") secara kolektif, ("Perkhidmatan Interaktif") yang membolehkan pengguna menyediakan data, mengemukakan, menerbitkan, memaparkan atau menghantar maklumat kepada Bombora dan rakan kongsinya (secara kolektif, "Sumbangan Pengguna") di atau melalui Laman Web.

(2). Akses kepada Makluman Lonjakan® Syarikat dengan mendaftar dan membuat akaun. Setelah didaftarkan, pengguna akan dapat mengakses versi UI lonjakan yang lebih terhad. Pengguna akan dapat memilih maksimum dua belas (12) topik dan penapis pemasaran berasaskan akaun, termasuk tetapi tidak terhad kepada domain yang disediakan oleh anda (memuat naik domain) atau dipilih oleh anda (dengan memilih industri atau penapis saiz syarikat). Setelah disediakan atau dipilih, setiap minggu pengguna akan menerima e-mel yang mengandungi laporan analisis Lonjakan® Syarikat yang diubah suai yang terdiri daripada nama syarikat, topik dan skor Lonjakan® Syarikat dengan sepuluh (10) syarikat melonjak

Semua Sumbangan Pengguna mesti mematuhi Standard Kandungan yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini.

Sebarang Sumbangan Pengguna yang anda berikan kepada laman web ini akan dianggap tidak sulit, bukan proprietari dan tidak mengandungi data peribadi atau maklumat peribadi seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang yang berkenaan. Dengan memberikan Sumbangan Pengguna di Laman Web, anda memberi kami dan pemegang lesen kami, pengganti dan memberikan hak untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, melaksanakan, memaparkan, mengedar dan sebaliknya mendedahkan kepada pihak ketiga apa-apa bahan tersebut untuk sebarang tujuan. 

Anda mewakili dan menjamin bahawa: 

 • Semua Sumbangan Pengguna anda lakukan dan akan mematuhi Terma Penggunaan ini. 

Anda memahami dan mengakui bahawa anda bertanggungjawab ke atas sebarang Sumbangan Pengguna yang anda serahkan atau sumbangkan, dan anda bukan Syarikat, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan tersebut, termasuk kesahihan, kebolehpercayaan, ketepatan dan kesesuaiannya.

Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada mana-mana pihak ketiga untuk kandungan atau ketepatan mana-mana Sumbangan Pengguna yang disediakan oleh anda atau mana-mana pengguna Laman Web yang lain.

Anda bertanggungjawab untuk kedua-duanya:

 • Membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk anda mempunyai akses kepada Laman Web.
 • Memastikan bahawa semua orang yang mengakses Laman Web melalui sambungan internet anda mengetahui Terma Penggunaan ini dan mematuhinya.

Untuk mengakses Laman Web atau beberapa sumber yang ditawarkan, anda mungkin diminta memberikan butiran pendaftaran tertentu atau maklumat lain. Ini adalah syarat penggunaan Laman Web oleh anda bahawa semua maklumat yang anda berikan di Laman Web adalah betul, terkini dan lengkap. Anda bersetuju bahawa semua maklumat yang anda berikan untuk mendaftar dengan Laman Web ini atau sebaliknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melalui penggunaan sebarang ciri interaktif di Laman Web, ditadbir oleh Dasar Privasi kami, dan anda bersetuju dengan semua tindakan yang kami ambil berkenaan dengan maklumat anda yang konsisten dengan Dasar Privasi kami.

Jika anda memilih, atau diberikan nama pengguna, kata laluan atau apa-apa maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti melayan maklumat tersebut sebagai sulit, dan anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana orang atau entiti lain. Anda juga mengakui bahawa akaun anda adalah peribadi kepada anda dan/atau organisasi anda, anda bersetuju untuk tidak memberikan mana-mana orang atau entiti lain yang mempunyai akses kepada Laman Web ini atau sebahagian daripadanya menggunakan nama pengguna, kata laluan atau maklumat keselamatan lain anda. Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera tentang sebarang akses yang tidak dibenarkan atau penggunaan nama pengguna atau kata laluan anda atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Anda juga bersetuju untuk memastikan bahawa anda keluar dari akaun anda pada akhir setiap sesi. Anda harus berhati-hati apabila mengakses akaun anda daripada komputer awam atau kongsi supaya orang lain tidak dapat melihat atau merekodkan kata laluan anda atau maklumat peribadi yang lain.

Kami mempunyai hak untuk melumpuhkan mana-mana nama pengguna, kata laluan atau pengecam lain, sama ada yang dipilih oleh anda atau disediakan oleh kami, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami untuk apa-apa atau tanpa sebab, termasuk jika, pada pendapat kami, anda telah melanggar mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini.

Hak Harta Intelek

Laman Web dan keseluruhan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, data asas yang merupakan hasil daripada Perkhidmatan Interaktif, imej, video dan audio, dan reka bentuk, pemilihan dan susunannya), dimiliki oleh Syarikat, pemberi lesennya atau penyedia lain bahan tersebut dan dilindungi oleh Amerika Syarikat dan hak cipta antarabangsa, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan harta intelek lain, hak proprietari dan undang-undang persaingan yang tidak adil.

Terma Penggunaan ini membenarkan anda menggunakan Laman Web untuk kegunaan peribadi dan komersial anda sahaja. Anda tidak boleh menghasilkan semula, mengedar, mengubah suai, mencipta karya terbitan, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara terbuka, menerbitkan semula, Anda tidak boleh menggunakan mana-mana "pautan dalam", "page-scrape", "robot", atau peranti automatik lain, program, algoritma atau metodologi, atau apa-apa proses manual yang serupa atau setara, untuk mengakses, memperoleh, menyalin atau memantau mana-mana bahagian Laman Web atau apa-apa kandungan, atau dengan apa-apa cara menghasilkan semula atau memintas struktur navigasi atau pembentangan Laman Web atau apa-apa kandungan, untuk mendapatkan atau cuba mendapatkan apa-apa bahan, dokumen atau maklumat melalui apa-apa cara yang tidak sengaja disediakan melalui Laman Web., menyimpan atau menghantar mana-mana Surge Syarikat® Amaran di Laman Web kami, kecuali seperti berikut:

 • Anda boleh menggunakan maklumat yang disediakan oleh Perkhidmatan Interaktif dan Laman Web (seperti, artikel pangkalan pengetahuan, dan bahan yang serupa) yang sengaja disediakan oleh Syarikat untuk dimuat turun dari Laman Web, dengan syarat anda (2) tidak menyalin atau menyiarkan maklumat tersebut pada mana-mana komputer rangkaian atau menyiarkannya dalam mana-mana media, (3) tidak membuat pengubahsuaian kepada mana-mana maklumat sedemikian, dengan syarat anda (2) tidak menyalin atau menyiarkan maklumat tersebut pada mana-mana komputer rangkaian atau menyiarkannya dalam mana-mana media, (3) tidak membuat pengubahsuaian kepada mana-mana maklumat sedemikian, dan (4) tidak membuat apa-apa representasi tambahan atau jaminan yang berhubungan dengan dokumen-dokumen itu.
 • Jika kami menyediakan aplikasi desktop, mudah alih atau aplikasi lain untuk dimuat turun, anda boleh memuat turun satu salinan ke komputer atau peranti mudah alih anda semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda sendiri, dengan syarat anda bersetuju untuk terikat dengan perjanjian lesen pengguna akhir kami untuk aplikasi tersebut.

Anda tidak boleh:

 • Mengubah suai salinan apa-apa bahan dari laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan dalam pangkalan pengetahuan.
 • Hapuskan atau ubah sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain daripada salinan bahan dari laman web ini.

Jika anda mencetak, menyalin, mengubah suai, memuat turun atau sebaliknya menggunakan atau memberikan mana-mana orang lain dengan akses kepada mana-mana bahagian Laman Web yang melanggar Terma Penggunaan, hak anda untuk menggunakan Laman Web akan terhenti serta-merta dan anda mesti, mengikut pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan apa-apa salinan bahan yang telah anda buat. Tiada hak, hak milik atau kepentingan dalam atau ke Laman Web atau sebarang kandungan di Laman Web dipindahkan kepada anda, dan semua hak yang tidak diberikan secara nyata adalah terpelihara oleh Syarikat. Sebarang penggunaan Laman Web yang tidak dibenarkan dengan jelas oleh Terma Penggunaan ini adalah pelanggaran Terma Penggunaan ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain.

Tanda dagangan

Nama Syarikat, terma ® Syarikat,Surge Alert ® Syarikat Lonjakan untuk E-mel® Id Pemanggil untuk® Laman Web anda dan semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan yang berkaitan adalah tanda dagangan Syarikat atau sekutu atau pemberi lesennya. Anda tidak boleh menggunakan tanda tersebut tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan di Laman Web ini adalah tanda dagangan pemilik masing-masing.

Kegunaan Dilarang

Anda boleh menggunakan Laman Web ini hanya untuk tujuan yang sah dan mengikut Terma Penggunaan ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web ini:

 • Dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan persekutuan, negeri, tempatan atau antarabangsa yang berkenaan (termasuk, tanpa had, sebarang undang-undang mengenai eksport data atau perisian ke dan dari AS atau negara lain).
 • Untuk menghantar, menerima, memuat naik, memuat turun, menggunakan atau menggunakan semula sebarang bahan dengan sengaja yang tidak mematuhi Piawaian Kandungan yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini.
 • Untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai Syarikat, pekerja Syarikat, pengguna lain atau mana-mana orang atau entiti lain (termasuk, tanpa had, dengan menggunakan alamat e-mel yang berkaitan dengan mana-mana yang di atas).
 • Untuk melibatkan diri dalam apa-apa kelakuan lain yang menyekat atau menghalang penggunaan sesiapa atau keseronokan Laman Web, atau yang, seperti yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan Syarikat atau pengguna Laman Web, atau mendedahkan mereka kepada liabiliti.
 • Membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk terus mengakses laman web ini atau menjual, menyewa, melesenkan, menyediakan atau mengedarkan data asas yang terdiri daripada Perkhidmatan Interaktif.
 • Untuk membalikkan jurutera atau sebaliknya cuba mendapatkan maklumat pengenalan peribadi, atau identiti individu, daripada Perkhidmatan Interaktif dan/atau Laman Web. Walau apa pun yang disebutkan di atas, anda boleh menggunakan Perkhidmatan Interaktif untuk memadankan nilai data yang tidak boleh dibaca, dewaentified atau dicincang antara satu sama lain semata-mata untuk menggunakan atribut data (seperti data demografi atau berasaskan minat) tentang pengguna.
 • Untuk membuat karya terbitan atau model dari Perkhidmatan Interaktif dan / atau Laman Web, atau kejuruteraan terbalik, memisahkan atau mengakses Perkhidmatan Interaktif dan / atau Laman Web atas apa-apa sebab termasuk tanpa had kepada (1) membina produk atau perkhidmatan yang kompetitif, atau apa-apa produk atau perkhidmatan lain yang menyediakan fungsi yang serupa atau setara dengan Perkhidmatan Interaktif dan / atau Laman Web, (2) membina sesuatu produk menggunakan idea, ciri, fungsi atau grafik Perkhidmatan Interaktif dan/atau Laman Web, atau (3) menyalin sebarang idea, ciri, fungsi atau grafik Perkhidmatan Interaktif dan/atau Laman Web.

Di samping itu, anda bersetuju untuk tidak:

 • Gunakan Laman Web dengan apa-apa cara yang boleh melumpuhkan, membetung, merosakkan, atau merosakkan laman web atau mengganggu penggunaan laman web oleh mana-mana pihak lain, termasuk keupayaan mereka untuk terlibat dalam aktiviti masa nyata melalui Laman Web.
 • Gunakan mana-mana robot, labah-labah atau peranti automatik lain, proses atau cara untuk mengakses Laman Web untuk sebarang tujuan, termasuk memantau atau menyalin sebarang bahan di Laman Web.
 • Gunakan sebarang proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana bahan di Laman Web, atau untuk apa-apa tujuan lain yang tidak dibenarkan secara nyata dalam Terma Penggunaan ini, tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu.
 • Gunakan sebarang peranti, perisian atau rutin yang mengganggu kerja laman web yang betul.
 • Memperkenalkan sebarang virus, kuda trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi.
 • Percubaan untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan, mengganggu, merosakkan atau mengganggu mana-mana bahagian Laman Web, pelayan di mana Laman Web disimpan, atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Laman Web. 
 • Serang Laman Web melalui serangan penafian perkhidmatan atau serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan.
 • Jika tidak, cuba untuk mengganggu kerja Laman Web yang betul.

Pemantauan dan Penguatkuasaan; Penamatan

Kami mempunyai hak untuk:

 • Mengalih keluar atau menolak untuk menerima apa-apa Sumbangan Pengguna atas apa-apa atau tanpa sebab mengikut budi bicara mutlak kami.
 • Mengambil apa-apa tindakan berkenaan dengan apa-apa Sumbangan Pengguna yang kami anggap perlu atau sesuai mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk jika kami percaya bahawa Sumbangan Pengguna tersebut melanggar Terma Penggunaan, termasuk Piawaian Kandungan, melanggar mana-mana hak harta intelek atau hak lain mana-mana orang atau entiti, mengancam keselamatan peribadi pengguna Laman Web atau orang awam atau boleh mewujudkan liabiliti untuk Syarikat.
 • Mendedahkan identiti anda atau maklumat lain tentang anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa bahan yang diberikan oleh anda melanggar hak mereka, termasuk hak harta intelek mereka atau hak privasi mereka.
 • Mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, termasuk tanpa had, rujukan kepada penguatkuasaan undang-undang, untuk sebarang penggunaan Laman Web yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan.
 • Menamatkan atau menggantung akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Laman Web untuk sebarang atau tanpa sebab, termasuk tanpa had, sebarang pelanggaran Terma Penggunaan ini.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, kami berhak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan kami untuk mendedahkan identiti atau maklumat lain sesiapa yang menyediakan apa-apa bahan dan / atau data pada atau melalui Laman Web. ANDA MENGETEPIKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SYARIKAT DARIPADA SEBARANG TUNTUTAN AKIBAT DARIPADA APA-APA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH SYARIKAT SEMASA ATAU HASIL SIASATANNYA DAN DARIPADA APA-APA TINDAKAN YANG DIAMBIL AKIBAT DARIPADA PENYIASATAN SAMA ADA OLEH SYARIKAT ATAU PIHAK BERKUASA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG.

Kami tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab kepada sesiapa sahaja untuk prestasi atau ketidakpatuhan aktiviti yang diterangkan dalam bahagian ini.

Standard Kandungan

Standard kandungan ini terpakai untuk sebarang dan semua Sumbangan Pengguna dan penggunaan Perkhidmatan Interaktif. Sumbangan Pengguna mestilah secara keseluruhannya mematuhi semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri, tempatan dan antarabangsa yang berkenaan. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Sumbangan Pengguna tidak boleh:

 • Mengandungi apa-apa bahan yang memfitnah, lucah, tidak senonoh, kasar, menyinggung perasaan, mengganggu, ganas, benci, keradangan atau sebaliknya tidak menyenangkan.
 • Menggalakkan bahan lucah atau lucah, keganasan, atau diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual atau umur.
 • Melanggar mana-mana paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau harta intelek lain atau hak-hak lain mana-mana orang lain.
 • Melanggar hak undang-undang (termasuk hak publisiti dan privasi) orang lain atau mengandungi sebarang bahan yang boleh menimbulkan sebarang liabiliti sivil atau jenayah di bawah undang-undang atau peraturan yang berkenaan atau yang mungkin bertentangan dengan Terma Penggunaan ini dan Dasar Privasi kami.
 • Mungkin untuk menipu mana-mana orang.
 • Menggalakkan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, atau menyokong, menggalakkan atau membantu sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang.
 • Menyebabkan kegelisahan, kesulitan atau kebimbangan yang tidak perlu atau mungkin marah, malu, penggera atau mengganggu mana-mana orang lain.
 • Menyamar sebagai mana-mana orang, atau memberi gambaran yang salah tentang identiti atau gabungan anda dengan mana-mana individu atau organisasi. 
 • Melibatkan aktiviti komersial atau jualan, seperti peraduan, cabutan bertuah dan promosi jualan lain, barter atau pengiklanan.
 • Berikan tanggapan bahawa mereka berpunca daripada atau disahkan oleh kami atau mana-mana orang atau entiti lain, jika ini tidak berlaku.

Pelanggaran Hak Cipta

Jika anda percaya bahawa mana-mana Sumbangan Pengguna melanggar hak cipta anda, sila hantarkan notis pelanggaran hak cipta kepada kami di 102 Madison Ave, Floor 5 New York, New York 10016 Perhatian: Ketua Pegawai Undang-Undang. Ia adalah dasar Syarikat untuk menamatkan akaun pengguna pesalah berulang.

Pergantungan kepada Maklumat Yang Disediakan

Maklumat yang dibentangkan pada atau melalui Laman Web ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat umum. Kami tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan maklumat ini. Sebarang pergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah semata-mata atas risiko anda sendiri. Kami menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul daripada apa-apa pergantungan yang diletakkan pada bahan-bahan tersebut oleh anda atau mana-mana pelawat lain ke Laman Web, atau oleh sesiapa yang mungkin dimaklumkan tentang mana-mana kandungannya.

Laman Web ini mungkin termasuk kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk bahan yang disediakan oleh pengguna, syarikat, blogger dan pemberi lesen pihak ketiga, sindiket, pengagol dan/atau perkhidmatan pelaporan. Semua pernyataan dan/atau pendapat yang dinyatakan dalam bahan-bahan ini, dan semua artikel dan respons kepada soalan dan kandungan lain, selain daripada kandungan yang disediakan oleh Syarikat, adalah semata-mata pendapat dan tanggungjawab orang atau entiti yang menyediakan bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan ini tidak semestinya mencerminkan pendapat Syarikat. Kami tidak bertanggungjawab, atau bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga, terhadap kandungan atau ketepatan apa-apa bahan yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga.

Perubahan kepada Laman Web

Kami boleh mengemas kini kandungan di Laman Web ini dari semasa ke semasa, tetapi kandungannya tidak semestinya lengkap atau terkini. Mana-mana bahan di Laman Web mungkin ketinggalan zaman pada bila-bila masa, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini bahan tersebut.

Maklumat Tentang Anda dan Lawatan Anda ke Laman Web

Semua maklumat yang kami kumpulkan di Laman Web ini adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju dengan semua tindakan yang diambil oleh kami berkenaan dengan maklumat anda dengan mematuhi Dasar Privasi.

Pautan ke Laman Web 

Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan kami dalam menyebabkan sebarang framing atau pautan yang tidak dibenarkan dihentikan serta-merta. Kami berhak untuk menarik balik kebenaran memaut tanpa notis.

Kami boleh melumpuhkan semua atau mana-mana ciri media sosial dan sebarang pautan pada bila-bila masa tanpa notis mengikut budi bicara kami.

Pautan dari Laman Web

Jika Laman Web mengandungi pautan ke laman web dan sumber lain yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Ini termasuk pautan yang terkandung dalam iklan, termasuk iklan sepanduk dan pautan yang ditaja. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman atau sumber tersebut, dan tidak bertanggungjawab terhadapnya atau sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan anda. Jika anda memutuskan untuk mengakses mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan ke Laman Web ini, anda melakukannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan untuk laman web tersebut.

Sekatan Geografi

Pemilik Laman Web ini berpangkalan di Negeri New York di Amerika Syarikat. Kami menyediakan Laman Web ini untuk digunakan oleh orang yang terletak di Amerika Syarikat. Kami tidak membuat sebarang tuntutan bahawa Laman Web atau mana-mana kandungannya boleh diakses atau sesuai di luar Amerika Syarikat. Akses ke Laman Web mungkin tidak sah oleh orang tertentu atau di negara-negara tertentu. Jika anda mengakses Laman Web dari luar Amerika Syarikat, anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

Penafian Waranti

Anda memahami bahawa kami tidak boleh dan tidak menjamin atau menjamin bahawa fail yang tersedia untuk dimuat turun dari internet atau Laman Web akan bebas daripada virus atau kod pemusnah lain, Bahawa data yang disediakan sesuai untuk sebarang tujuan pengiklanan atau pemasaran. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan pusat pemeriksaan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan khusus anda untuk perlindungan anti-virus dan ketepatan input dan output data, dan untuk mengekalkan cara luaran ke laman web kami untuk sebarang pembinaan semula sebarang data yang hilang.

KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH SERANGAN PENAFIAN PERKHIDMATAN YANG DIEDARKAN, VIRUS ATAU BAHAN BERBAHAYA DARI SEGI TEKNOLOGI LAIN YANG BOLEH MENJANGKITI PERALATAN KOMPUTER ANDA, PROGRAM KOMPUTER, DATA ATAU BAHAN PROPRIETARI LAIN AKIBAT PENGGUNAAN ANDA TERHADAP LAMAN WEB ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB ATAU MUAT TURUN SEBARANG BAHAN YANG DISIARKAN DI ATASNYA, ATAU DI MANA-MANA LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN KEPADANYA.

PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA, KANDUNGANNYA DAN APA-APA PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. LAMAN WEB, KANDUNGANNYA DAN APA-APA PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB DISEDIAKAN ATAS DASAR "SEADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA", TANPA SEBARANG WARANTI DALAM APA JUA BENTUK, SAMA ADA SECARA NYATA ATAU TERSIRAT. SYARIKAT MAHUPUN MANA-MANA ORANG YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN ATAU PERWAKILAN BERKENAAN DENGAN KESEMPURNAAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KETERSEDIAAN LAMAN WEB. TANPA MENGEHADKAN PERKARA DI ATAS, SYARIKAT ATAU SESIAPA YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA LAMAN WEB, KANDUNGANNYA ATAU MANA-MANA PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB AKAN MENJADI TEPAT, BOLEH DIPERCAYAI, BEBAS RALAT ATAU TIDAK TERGANGGU, BAHAWA KECACATAN AKAN DIPERBETULKAN, BAHAWA LAMAN WEB ATAU PELAYAN YANG MENJADIKANNYA TERSEDIA ADALAH BEBAS DARIPADA VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN ATAU LAMAN WEB ATAU MANA-MANA PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB SEBALIKNYA AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU JANGKAAN ANDA.

SYARIKAT DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI DALAM APA JUA BENTUK, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA APA-APA WARANTI KEBOLEHDAUAN, KETIDAKPATUHAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

PERKARA DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI.

Had Liabiliti

SETAKAT YANG DIPERUNTUKKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TIDAK AKAN LIABILITI KOLEKTIF SYARIKAT DAN ANAK-ANAK SYARIKAT DAN SEKUTUNYA, DAN PEMBERI LESEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN, PEKERJA, EJEN, PEGAWAI, DAN PENGARAH MEREKA, KEPADA MANA-MANA PIHAK (TANPA MENGIRA BENTUK TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, ATAU SEBALIKNYA) MELEBIHI ($ 100) SERATUS DOLAR.

PERKARA DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN APA-APA LIABILITI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak berbahaya Syarikat, sekutu, pemberi lesen dan penyedia perkhidmatannya, dan pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen, pembekal, pengganti dan pemegang serah hak masing-masing dari dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, ganti rugi, penghakiman, anugerah, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap Terma Penggunaan ini atau penggunaan Laman Web oleh anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyalahgunaan Perkhidmatan Interaktif dan data asasnya, Sumbangan Pengguna, sebarang penggunaan kandungan Laman Web, (seperti pangkalan pengetahuan) perkhidmatan dan produk selain daripada yang dibenarkan secara nyata dalam Terma Penggunaan ini, atau penggunaan anda terhadap apa-apa maklumat yang diperoleh dari Laman Web.

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

Semua perkara yang berkaitan dengan Laman Web dan Terma Penggunaan ini, dan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripadanya atau yang berkaitan dengannya (dalam setiap kes, termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak), akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang dalaman Negeri New York tanpa memberi kesan kepada sebarang pilihan atau konflik peruntukan atau peraturan undang-undang (sama ada Negeri New York atau mana-mana bidang kuasa lain).

Sebarang saman, tindakan atau prosiding undang-undang yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Terma Penggunaan ini atau Laman Web hendaklah dimulakan secara eksklusif di mahkamah persekutuan Amerika Syarikat atau mahkamah Negeri New York walaupun kami mengekalkan hak untuk membawa apa-apa guaman, tindakan atau prosiding terhadap anda kerana melanggar Terma Penggunaan ini di negara tempat tinggal anda atau mana-mana negara lain yang berkaitan. Anda mengetepikan apa-apa dan semua bantahan terhadap pelaksanaan bidang kuasa ke atas anda oleh mahkamah sedemikian dan tempat di mahkamah tersebut.

Had Masa untuk Tuntutan Fail

SEBARANG SEBAB TINDAKAN ATAU TUNTUTAN YANG ANDA MUNGKIN TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN TERMA PENGGUNAAN INI ATAU LAMAN WEB MESTI DIMULAKAN DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN SELEPAS TINDAKAN TERAKRU; JIKA TIDAK, SEBAB TINDAKAN ATAU TUNTUTAN SEDEMIKIAN DIHALANG SECARA KEKAL.

Penepian dan Keterukan

Tiada penepian oleh Syarikat terhadap mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan dalam Terma-terma Penggunaan ini akan dianggap sebagai penepian selanjutnya atau berterusan bagi terma atau syarat tersebut atau penepian mana-mana terma atau syarat lain, dan sebarang kegagalan Syarikat untuk menegaskan hak atau peruntukan di bawah Terma-terma Penggunaan ini tidak akan membentuk penepian hak atau peruntukan tersebut.

Jika mana-mana peruntukan Terma-terma Penggunaan ini dipegang oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, peruntukan tersebut hendaklah dihapuskan atau terhad kepada tahap minimum sehingga peruntukan selebihnya Terma Penggunaan akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Keseluruhan Perjanjian

Terma Penggunaan dan Dasar Privasi kami merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Bombora, Inc. berkenaan dengan Laman Web dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, perwakilan, dan jaminan sebelumnya dan semasa, secara bertulis dan lisan, berkenaan dengan Laman Web.

Komen dan Kebimbangan Anda

Laman web ini dikendalikan oleh Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Floor 5, New York, New York 10016.

Semua maklum balas, komen, permintaan untuk sokongan teknikal dan komunikasi lain yang berkaitan dengan Laman Web hendaklah ditujukan kepada: Legal@bombora.com.