බොම්බෝරා

සෙවීමට "Enter" හෝ අවලංගු කිරීමට "Esc" ඔබන්න

!!!

රහස්යතා දර්ශනය

අපි දත්ත භාරකරුවන් වෙමු.

පුද්ගලයන්ට තම දත්ත රැස් කරන්නේ කෙසේද සහ බෙදා ගන්නේ කෙසේද සහ කවදාද යන්න පාලනය කිරීමේ අයිතිය තිබිය යුතුය. Bombora හි දත්ත එකතු කිරීමේ භාවිතයන් ව්‍යාපාරික පැතිකඩ නිර්මාණය කරයි, පුද්ගලයන්ගේ පැතිකඩ නොවේ.

අපි දත්ත එකතු කර භාවිතා කරන ආකාරය

බොම්බෝරාගේ පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තිය ගැන වැඩිදුර කියවන්න

රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

ඔබට ඇති අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

කුකී ප්‍රතිපත්ති

වෙබ් අඩවි කොන්දේසි

ඔබේ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කරන්න

දත්ත විෂය පෞද්ගලිකත්‍ව ඉල්ලීම

ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්න