bombora

مطبوعات "را وارد کنید" به جستجو، و یا "Esc" برای لغو

!!!

فلسفه حریم خصوصی

ما مهماندار داده ها هستيم .

افراد باید حق کنترل چگونگی و زمان جمع اوری و به اشتراک گذاری داده های خود را داشته باشند. شیوه های جمع اوری داده های Bombora پروفایل های کسب و کار را ایجاد می کند، نه پروفایل های افراد.

چگونه ما جمع آوری و استفاده از داده ها

ادامه مطلب به سیاست حفظ حریم خصوصی بمبورا

سیاست حفظ حریم خصوصی

چه حقوقي داري؟

سیاست کوکی

شرایط وب سایت

اعمال حقوق خود را

درخواست حریم خصوصی موضوع داده ها

ارسال درخواست