bombora

Lomiʻi ʻa e "Enter" ke Kumi, pe "Esc" ke Kaniseli

!!!
Ta'ofi
'Oku ke lolotonga to'o ho'o ngaahi 'i
'Oku 'uhinga 'eni 'oku fakatotolo'i ho'o ngaahi fengaue'aki 'i he 'initaneti 'e Bombora mo hotau hoa. Kapau 'oku 'ikai ke ke loto ke ma'u ha ngaahi tu'uaki 'oku faka'ali'ali atu 'e Bombora 'o makatu'unga 'i ho'o preferences 'i he 'Initaneti, te ke lava 'o to'o 'a e ngaahi tu'uaki 'o Bombora heni. Kataki 'o fakatokanga'i ange, 'oku 'ikai fakasi'isi'i 'e he opting 'a e lahi 'o e ngaahi tu'uaki na'e fai kiate koe. Ka, 'e si'i ange hano 'aonga 'o e ngaahi tu'uaki ki he ngaahi me'a 'oku ke manako ai.