Fakama'opo'opo fakamuimuitaha: 05/25/2018

'Oku fakamatala'i 'e he fakamatala ko 'eni 'a e founga 'o e Bombora, Inc. mo hono kulupu fakakatoa ("Bombora", "'oku tau", "kokitautolu", mo "'etau") faka'aonga'i 'a e cookies mo e ngaahi tekinolosia tatau ke recognise koe 'i he taimi 'oku ke 'a'ahi ai ki he'etau uepisaiti 'i he Bombora.com mo e NetFactor.com ("uepisaiti").  'Oku ne fakamatala'i 'a e ngaahi tekinolosia ko 'eni pea mo e 'uhinga 'oku tau faka'aonga'i ai kinautolu, mo e ngaahi totonu ke mapule'i 'etau faka'aonga'i kinautolu.

Ko e ha 'a e cookies?
Ko e cookies ko ha fanga ki'i faile fakamatala 'oku tuku atu 'i ho'o komipiuta pe me'angaue to'oto'o 'i he taimi 'oku ke 'a'ahi ai ki ha uepisaiti.  'Oku lahi hono faka'aonga'i 'o e cookies 'e he kau ngaue he uepisaiti koe'uhi ke lava 'o hiki 'enau uepisaiti, pe ngaue lelei ange, pea toe 'oatu mo e fakamatala ki he lipoti.

'Oku fokotu'u 'e he tokotaha 'oku 'a'ana 'a e cookies ('i he me'a ko 'eni, Bombora) 'oku ui ko e "kukisi" 'uluaki.  'Oku fokotu'u 'e he ngaahi fakafiefia ha ni'ihi kehe mei he uepisaiti 'oku ui ko e "kukisi fa'ahi tolu".  'Oku faka'ata 'e he fo'i pisikete hono tolu ha me'a pe faiva ki he fa'ahi 'e tolu 'i he uepisaiti (e.g. tu'uaki, ngaahi me'a fekau'aki mo e analytics).  'Oku lava ke 'ilo'i 'e he ngaahi fa'ahi 'oku nau ta e kukisi ko 'eni 'e tolu ho'o komipiuta, 'i he taimi 'oku ne 'a'ahi ai ki he uepisaiti, pea mo e taimi te ne 'a'ahi ai ki ha ngaahi uepisaiti kehe.

Ko e ha 'oku tau faka'aonga'i ai e kukisi?
'Oku tau ngaue 'aki 'a e fika 'uluaki mo e pisikete. 'Oku fie ma'u ha kukisi 'e ni'ihi ki ha ngaahi 'uhinga fakatekinikale kae lava ke ngaue 'etau uepisaiti, pea 'oku tau ui 'eni ko e "mahu'inga" pe "fie ma'u pau ke fai ha kukisi. 'Oku toe 'ai 'e he kukisi kehe ke tau lava 'o muimui'i mo fakataumu'a 'a e ngaahi fie ma'u 'a 'etau kau faka'aonga'i ke fakalahi 'a e me'a 'oku a'usia 'i he'etau uepisaiti.  'Oku tokoni e ni'ihi 'e tolu ki he pisikete 'i he'etau uepisaiti ki ha tu'uaki, analytics mo ha ngaahi taumu'a kehe. 'Oku 'i ai e ngaahi fetu'utaki mo e uepisaiti kehe 'oku nau loto ke 'ai 'etau pisikete ke tau lava 'o muimui'i mo fakataumu'a ki ai 'a e ngaahi kulupu 'i ha ngaahi tefito pau ("ko e cookies.")  'Oku fakamatala'i fakaikiiki lahi ange 'eni 'i lalo.

'Oku fakamatala'i atu 'i he tepile 'i lalo 'a e fa'ahinga ko ia 'o e fika 'uluaki mo e fa'ahi tolu 'o e kukisi mo e ngaahi taumu'a 'oku nau fakahoko (kataki 'o fakatokanga'i ange 'e kehekehe pe 'a e kukisi 'e tokoni 'o makatu'unga 'i he ngaahi uepisaiti pau 'oku ke 'a'ahi ki ai):

 Fa'ahinga 'o e cookie Ko hai 'oku ne fai e kukisi ko 'eni Founga ke fakasitu'a'i
Kukisi 'oku mahu'inga: 'Oku matu'aki fie ma'u 'a e kukisi ko 'eni ke ne 'oatu kiate koe 'a e ngaahi tokoni 'oku ma'u 'i he'etau uepisaiti mo faka'aonga'i ha ni'ihi 'o hono ngaahi fotunga, 'o hange ko e lava ke ma'u ha feitu'u malu. – 'Ikai Koe'uhi 'oku fie ma'u 'a e ngaahi kukisi ko 'eni ke 'ave 'a e ngaahi uepisaiti kiate koe, he 'ikai lava ke ke fakafisi mei ai. 'E lava ke ke to'o pe tamate'i kinautolu 'aki hano liliu e fokotu'utu'u ho'o browser kae hange ko hono fakamatala'i 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?"
Polokalama mo e kukisi ngaue: 'Oku faka'aonga'i 'a e kukisi ko 'eni ke fakalahi hono fakahoko mo e ngaue 'a 'etau ngaahi uepisaiti ka 'oku 'ikai mahu'inga ia ki hono faka'aonga'i. Ka 'i he 'ikai ke lava 'o ma'u e kukisi ko 'eni (hange ko e ngaahi vitioo). Vimeo
Hubtoi'i
Koe'uhi ke si'aki 'a e kukisi ko 'eni, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?" Pe, kataki 'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga mahu'inga ke fili mei ai 'i he ' ko hai 'oku ne ngaue 'i he 'otu pisikete ' ki he to'ohema.
Analytics mo e kukisi customization: 'Oku tanaki 'e he kukisi ko 'eni ha fakamatala 'oku ngaue 'aki 'i he foomu aggregate ke tokoni ke mahino kiate kitautolu 'a e founga 'oku faka'aonga'i ai 'etau uepisaiti pe ko e ngaahi tu'uaki ngaue lelei ko 'eni, pe tokoni mai 'i hono fakafe'unga'i 'etau uepisaiti ma'au. Google
Ensighten
SurveyMonkey
– Ngaahi fakakaukau mafu
Visistat
Bombora
Netfactor
Hubtoi'i
– Hala ki he kaka'anga
Koe'uhi ke si'aki 'a e kukisi ko 'eni, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?" Pe, kataki 'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga mahu'inga ke fili mei ai 'i he ' ko hai 'oku ne ngaue 'i he 'otu pisikete ' ki he to'ohema.
Pisikete tu'uaki: 'Oku faka'aonga'i 'a e pisikete ni ke toe mahu'ingamalie ange ai 'a e ngaahi popoaki tu'uaki.  'Oku nau fakahoko ha ngaahi ngaue hange ko e faka'ehi'ehi mei he tu'uaki tatau mei he hokohoko reappearing, fakapapau'i 'oku faka'ali'ali totonu 'a e ngaahi tu'uaki ki he advertisers, pea 'i ai e ngaahi taimi 'e ni'ihi 'oku fili ai 'a e ngaahi tu'uaki 'oku makatu'unga 'i he me'a 'oku ke manako ai – 'Oku teka e tali
Tesi fefakatau'aki
Terminus
– 'Oku faka'aonga'i 'e he Bombora 'a e pisikete mei he ml314.com kelekele
Koe'uhi ke si'aki 'a e kukisi ko 'eni, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?" Pe, kataki 'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga mahu'inga ke fili mei ai 'i he ' ko hai 'oku ne ngaue 'i he 'otu pisikete ' ki he to'ohema.
Kukisi fakasosiale 'i he 'Initaneti: 'Oku faka'aonga'i 'a e kukisi ko 'eni ke ke lava ai 'o vahevahe 'a e ngaahi peesi mo e kaveinga 'oku ke manako ai 'i he'etau uepisaiti 'i he kulupu fengaue'aki fakasosiale mo e ngaahi uepisaiti kehe. 'E lava foki ke faka'aonga'i e kukisi ko 'eni ki ha ngaahi taumu'a tu'uaki. Twitter
Facebook
LinkedIn
– 'Ikai ha taha 'i he tau'anga
Koe'uhi ke si'aki 'a e kukisi ko 'eni, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?" Pe, kataki 'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga mahu'inga ke fili mei ai 'i he ' ko hai 'oku ne ngaue 'i he 'otu pisikete ' ki he to'ohema.

Fefe 'a e ngaahi tekinolosia kehe, hange ko e 'u Web mama?
'Oku 'ikai ko e cookies pe 'a e founga ke 'ilo'i pe muimui'i 'aki e kau 'a'ahi ki ha uepisaiti. 'E lava ke tau faka'aonga'i ha ngaahi tekinolosia tatau mei he taimi ki he taimi, hange ko e ngaahi maama Uepi (ko e taimi 'e ni'ihi 'oku ui ko e "'a e ngaahi liunga" pe "clear gifs"). Ko e fanga ki'i faile 'eni iiki 'oku 'i ai ha identifier makehe te tau lava ai 'o fakatokanga'i ha taimi na'e 'a'ahi mai ai ha taha ki he'emau uepisaiti pe fakaava ha 'i-meili na'a mau 'oatu.  Hange ko 'eni, 'oku lava ke tau vakai'i 'a e ngaahi sipinga 'o e ngaue 'a e kau faka'aonga'i mei he peesi 'e taha 'i he'etau uepisaiti ki ha kulupu kehe, ke fakaha pe fetu'utaki 'i he cookies, pea mahino kiate kinautolu pe kuo ke ha'u ki he'etau uepisaiti mei ha kautaha tu'uaki 'i he 'Initaneti 'o faka'ali'ali mai uepisaiti, ke fakalelei'i 'a e tu'unga 'o e saiti, pea mo fakafuofua'i 'a e ola lelei 'o e ngaahi tu'uaki fakamaketi 'i-meili. 'I he taimi lahi, 'oku fakafalala pe 'a e ngaahi tekinolosia ko 'eni ki he pisikete ke ngaue lelei ai, pea 'e hanga 'e he kukisi 'o holoki 'a 'enau ngaue.

'Oku ke faka'aonga'i 'a e Flash kukisi pe ngaahi me'a fakalotofonua 'oku vahevahe?
'E lava ke faka'aonga'i 'e he'etau uepisaiti 'a e tauhi'anga koloa fakalotofonua ke lava 'o fika'i mo Web analytics. 'Oku 'ikai faka'aonga'i he'etau uepisaiti 'a e "Flash kukisi" (Na'e toe 'iloa foki ko e ngaahi me'a ne vahevahe fakalotofonua pe "Ls.").

Kapau 'oku 'ikai ke ke fie ma'u 'a e Flash cookies 'i ho'o komipiuta, te ke lava 'o fakatonutonu e ngaahi me'a 'i ho'o Flash Player 'aki 'a e Flash kukisi 'o faka'aonga'i 'a e ngaahi me'angaue 'i he uepisaiti ki he settings 'o e tauhi. Te ke toe lava foki 'o pule'i 'a e Flash kukisi 'aki ha'o 'alu ki he penolo 'o e tauhi'anga 'o e tanaki'anga 'o e tuku'anga koloa pea muimui 'i he ngaahi fakahinohino ('a ia 'e lava ke kau ai e ngaahi fakahinohino 'oku fakamatala'i ai, hange ko 'eni, founga hono tamate'i 'o e Flash cookies ('oku 'uhinga ki he "fakamatala" 'i he feitu'u 'o e Macromedia), founga ke ta'ofi ai 'a e Flash ls. 'i ho'o komipiuta ta'e kole atu, mo e (Flash Player 8 pea kimui ai) 'a e founga ke to'o 'aki e Flash kukisi 'oku 'ikai 'ave 'e he tokotaha 'o e peesi 'oku ke 'i ai).

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'e lava ke fakasi'isi'i pe ta'ofi 'e he Flash Player 'i hono tali 'o e Flash kukisi ha polokalama 'oku faka'aonga'i 'e ha Flash, kau ai 'a e ngaahi Applications (Flash) 'i he fehokotaki mo 'etau ngaue pe 'i he 'Initaneti.

'Oku ke ngaue 'i ha tu'uaki 'oku fakataumu'a ki ai?
'E lava ke ngaue kukisi e ngaahi fa'ahi 'e tolu 'i ho'o komipiuta pe me'angaue to'oto'o ke tokoni ki he tu'uaki 'i he'etau ngaahi uepisaiti. 'E lava ke faka'aonga'i 'e he ngaahi kulupu ko 'eni 'a e fakamatala ki ho'o ngaahi 'a'ahi ki heni mo e ngaahi uepisaiti kehe kae lava ke hoko ko ha tu'uaki mahu'inga 'o e ngaahi koloa mo e ngaahi ngaue 'oku ke sai'ia ai. Te nau lava foki 'o ngaue 'aki e tekinolosia 'oku faka'aonga'i ke fua 'aki e ola lelei 'o e ngaahi tu'uaki. 'E lava ke fakahoko 'eni 'i ha'anau ngaue 'aki 'a e cookies pe Uepi saiti ke tanaki ai e fakamatala kau ki ho'o ngaahi 'a'ahi ki heni pea mo ha ngaahi feitu'u kehe kae lava ke hoko ia ko ha tu'uaki 'o e koloa mo e ngaue tokoni 'e lava ke ke mahu'inga'ia ai. 'Oku 'ikai lava 'e he fakamatala 'oku tanaki 'i he founga ko 'eni 'o 'ai ke ke 'ilo'i ho hingoa, fakaikiiki 'o e fetu'utaki pe 'ilo fakatautaha kehe kae 'oua kuo ke fili ke fai e ngaahi ngaue ko 'eni.

'E anga fefe ha'aku mapule'i 'a e kukisi?

'Oku 'i ai e totonu ke ke fili pe te ke tali pe fakasitu'a'i 'a e kukisi. Te ke lava 'o faka'aonga'i ho'o fie ma'u ki he cookie 'aki ha'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga totonu 'oku 'oatu 'i he tepile 'i lalo.

'E lava ke ke fokotu'u pe fulihi ho'o browser ke ne pule'i pe fakasitu'a'i 'a e cookies. Kapau te ke fili ke li'aki 'a e cookies, te ke kei faka'aonga'i pe 'emau uepisaiti neongo 'e lava ke fakangatangata pe 'a e ngaahi tafa'aki 'oku ke ma'u. Ko e founga 'e lava ke ke fakasitu'a'i ai 'a e cookies 'o fakafou 'i ho'o web browser 'oku kehekehe mei he browser ki he browser, 'oku totonu ke ke vakai ki he menu tokoni ki ho'o browser ki ha fakamatala lahi ange.

'Ikai ko ia pe, ka 'oku 'oatu 'e he ngaahi netiueka tu'uaki 'e taha ha founga ke ta'ofi 'aki ha ngaahi tu'uaki kuo fakataumu'a.  Kapau 'oku ke fie ma'u ha toe fakamatala lahi ange, kataki 'o 'alu ki he https://optout.aboutads.info/ pe www.youronlinechoices.com.

Ko e ha e tu'o lahi ho'o fakatonutonu e fakamatala kukisi ko 'eni?
Te tau lava 'o fakatonutonu 'a e fakamatala kukisi ko 'eni mei he taimi ki he taimi kae lava ke u fakakaukau ki ha ngaahi sipinga, 'o hange ko 'eni, ngaahi liliu ki he cookies 'oku tau faka'aonga'i pe ki ha ngaahi 'uhinga kehe pe.  Kataki 'o toe 'a'ahi ange ki he fakamatala kukisi ko 'eni ke 'ilo fekau'aki mo hono faka'aonga'i 'o e cookies mo e ngaahi tekinolosia fekau'aki mo ia.

'Oku fakaha 'e he 'aho 'i 'olunga he fakamatala kukisi ko 'eni 'a e taimi ne fai ai e fakamatala fakamuimuitaha.

Te u ma'u 'i fe ha toe fakamatala lahi ange?
Kapau 'oku 'i ai ha'o fehu'i fekau'aki mo hono faka'aonga'i 'o e cookies pe ngaahi tekinolosia kehe, kataki 'o 'imeili mai privacy@bombora.com.