bombora

Lomiʻi ʻa e "Enter" ke Kumi, pe "Esc" ke Kaniseli

Fakama'opo'opo fakamuimuitaha: 05/25/2018

'Oku fakamatala'i 'e he fakamatala ko 'eni 'a e founga 'o e Bombora, Inc. mo hono kulupu fakakatoa ("Bombora", "'oku tau", "kokitautolu", mo "'etau") faka'aonga'i 'a e cookies mo e ngaahi tekinolosia tatau ke recognise koe 'i he taimi 'oku ke 'a'ahi ai ki he'etau uepisaiti 'i he Bombora.com mo e NetFactor.com ("uepisaiti").  'Oku ne fakamatala'i 'a e ngaahi tekinolosia ko 'eni pea mo e 'uhinga 'oku tau faka'aonga'i ai kinautolu, mo e ngaahi totonu ke mapule'i 'etau faka'aonga'i kinautolu.

Ko e ha ʻa e cookies?
Ko e cookies
ko ha fanga kiʻi faile fakamatala iiki ʻoku fokotuʻu ʻi hoʻo komipiuta pe meʻangaue toʻotoʻo ʻi he taimi ʻoku ke ʻaʻahi ai ki ha uepisaiti.  ʻOku fakaʻaongaʻi lahi ʻa e cookies ʻe he kau maʻu uepisaiti kae lava ke ngaue ʻenau uepisaiti, pe ngaue lelei ange, pea pehe ki hono ʻomi ʻo e fakamatala ki he lipoti.

'Oku fokotu'u 'e he tokotaha 'oku 'a'ana 'a e cookies ('i he me'a ko 'eni, Bombora) 'oku ui ko e "kukisi" 'uluaki.  'Oku fokotu'u 'e he ngaahi fakafiefia ha ni'ihi kehe mei he uepisaiti 'oku ui ko e "kukisi fa'ahi tolu".  'Oku faka'ata 'e he fo'i pisikete hono tolu ha me'a pe faiva ki he fa'ahi 'e tolu 'i he uepisaiti (e.g. tu'uaki, ngaahi me'a fekau'aki mo e analytics).  'Oku lava ke 'ilo'i 'e he ngaahi fa'ahi 'oku nau ta e kukisi ko 'eni 'e tolu ho'o komipiuta, 'i he taimi 'oku ne 'a'ahi ai ki he uepisaiti, pea mo e taimi te ne 'a'ahi ai ki ha ngaahi uepisaiti kehe.

Ko e ha ʻoku tau fakaʻaongaʻi ai ʻa e cookies?
ʻOku mau
fakaʻaongaʻi ʻa e kukisi faʻahi ʻuluaki mo e faʻahi tolu ʻi ha ngaahi ʻuhinga lahi. ʻOku fie maʻu ha cookies ʻe niʻihi ki ha ngaahi ʻuhinga fakatekinikale kae lava ke ngaue ʻetau ngaahi uepisaiti, pea ʻoku tau ui ʻeni ko e "meʻa mahuʻinga" pe "fie maʻu ʻaupito". ʻOku toe lava foki ʻe he cookies kehe ʻo ʻai ke tau muimuiʻi mo fakataumuʻa e ngaahi fie maʻu ʻa ʻetau kau fakaʻaongaʻi ke fakalahi e aʻusia ʻi heʻetau uepisaiti.  ʻOku ngaue ʻaki ʻe he faʻahi hono tolu ʻa e cookies ʻo fakafou ʻi heʻetau ngaahi uepisaiti ki he tuʻuaki, analytics mo e ngaahi taumuʻa kehe. ʻOku ʻi ai hotau va fetuʻutaki mo e ngaahi uepisaiti kehe ʻoku nau loto fiemalie ke fokotuʻu ʻetau cookies ʻa ia ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke tau muimuiʻi mo fakataumuʻa ki he tokanga ʻa e ngaahi kulupu ʻi ha ngaahi tefito pau ("kakaʻanga kukisi").  ʻOku fakamatalaʻi fakaikiiki ange ʻeni ʻi lalo.

'Oku fakamatala'i atu 'i he tepile 'i lalo 'a e fa'ahinga ko ia 'o e fika 'uluaki mo e fa'ahi tolu 'o e kukisi mo e ngaahi taumu'a 'oku nau fakahoko (kataki 'o fakatokanga'i ange 'e kehekehe pe 'a e kukisi 'e tokoni 'o makatu'unga 'i he ngaahi uepisaiti pau 'oku ke 'a'ahi ki ai):

 Fa'ahinga 'o e cookieKo hai 'oku ne fai e kukisi ko 'eniFounga ke fakasitu'a'i
Kukisi 'oku mahu'inga: 'Oku matu'aki fie ma'u 'a e kukisi ko 'eni ke ne 'oatu kiate koe 'a e ngaahi tokoni 'oku ma'u 'i he'etau uepisaiti mo faka'aonga'i ha ni'ihi 'o hono ngaahi fotunga, 'o hange ko e lava ke ma'u ha feitu'u malu.– 'IkaiKoe'uhi 'oku fie ma'u 'a e ngaahi kukisi ko 'eni ke 'ave 'a e ngaahi uepisaiti kiate koe, he 'ikai lava ke ke fakafisi mei ai. 'E lava ke ke to'o pe tamate'i kinautolu 'aki hano liliu e fokotu'utu'u ho'o browser kae hange ko hono fakamatala'i 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?"
Polokalama mo e kukisi ngaue: 'Oku faka'aonga'i 'a e kukisi ko 'eni ke fakalahi hono fakahoko mo e ngaue 'a 'etau ngaahi uepisaiti ka 'oku 'ikai mahu'inga ia ki hono faka'aonga'i. Ka 'i he 'ikai ke lava 'o ma'u e kukisi ko 'eni (hange ko e ngaahi vitioo).Vimeo
Hubspot
Koe'uhi ke si'aki 'a e kukisi ko 'eni, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?" Pe, kataki 'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga mahu'inga ke fili mei ai 'i he ' ko hai 'oku ne ngaue 'i he 'otu pisikete ' ki he to'ohema.
Analytics mo e kukisi customization: 'Oku tanaki 'e he kukisi ko 'eni ha fakamatala 'oku ngaue 'aki 'i he foomu aggregate ke tokoni ke mahino kiate kitautolu 'a e founga 'oku faka'aonga'i ai 'etau uepisaiti pe ko e ngaahi tu'uaki ngaue lelei ko 'eni, pe tokoni mai 'i hono fakafe'unga'i 'etau uepisaiti ma'au.Google
Ensighten
SurveyMonkey
Ngaahi fakakaukau ki he sepo
Visistat
Bombora
Netfactor
Hubspot
– ʻIkai ha taha ki he kakaʻanga
Koe'uhi ke si'aki 'a e kukisi ko 'eni, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?" Pe, kataki 'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga mahu'inga ke fili mei ai 'i he ' ko hai 'oku ne ngaue 'i he 'otu pisikete ' ki he to'ohema.
Pisikete tu'uaki: 'Oku faka'aonga'i 'a e pisikete ni ke toe mahu'ingamalie ange ai 'a e ngaahi popoaki tu'uaki.  'Oku nau fakahoko ha ngaahi ngaue hange ko e faka'ehi'ehi mei he tu'uaki tatau mei he hokohoko reappearing, fakapapau'i 'oku faka'ali'ali totonu 'a e ngaahi tu'uaki ki he advertisers, pea 'i ai e ngaahi taimi 'e ni'ihi 'oku fili ai 'a e ngaahi tu'uaki 'oku makatu'unga 'i he me'a 'oku ke manako ai– Tohi taliui
– Ko e tesi fefakatauʻaki
Terminus
– ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he Bombora ʻi he kakaʻanga ʻa e cookies mei ml314.com kelekele
Koe'uhi ke si'aki 'a e kukisi ko 'eni, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?" Pe, kataki 'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga mahu'inga ke fili mei ai 'i he ' ko hai 'oku ne ngaue 'i he 'otu pisikete ' ki he to'ohema.
Kukisi fakasosiale 'i he 'Initaneti: 'Oku faka'aonga'i 'a e kukisi ko 'eni ke ke lava ai 'o vahevahe 'a e ngaahi peesi mo e kaveinga 'oku ke manako ai 'i he'etau uepisaiti 'i he kulupu fengaue'aki fakasosiale mo e ngaahi uepisaiti kehe. 'E lava foki ke faka'aonga'i e kukisi ko 'eni ki ha ngaahi taumu'a tu'uaki.Twitter
Facebook
LinkedIn
– ʻOku ʻikai ha taha ʻi he tauʻanga lelue
Koe'uhi ke si'aki 'a e kukisi ko 'eni, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'i lalo 'i he 'ulu'i tohi "te u lava fefe 'o mapule'i e pisikete?" Pe, kataki 'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga mahu'inga ke fili mei ai 'i he ' ko hai 'oku ne ngaue 'i he 'otu pisikete ' ki he to'ohema.

Fefe ʻa e ngaahi tekinolosia kehe ki hono muimuiʻi, hange ko e ngaahi maama Uepi?
ʻOku ʻikai ko e cookies pe ʻa e founga ke ʻiloʻi pe muimuiʻi ai e kau ʻaʻahi ki ha uepisaiti. Te tau lava ʻo fakaʻaongaʻi ha ngaahi tekinolosia kehe, mei he taimi ki he taimi, hange ko e ngaahi maama Uepi (ʻoku faʻa ui he taimi ʻe niʻihi ko e "muimuiʻi pixel" pe "clear gifs"). Ko ha fanga kiʻi faile fakatata iiki ʻeni ʻoku ʻi ai ha identifier makehe ʻoku ne ʻai ke tau lava ʻo fakatokangaʻi ʻa e taimi kuo ʻaʻahi ai ha taha ki heʻetau uepisaiti pe fakaava ha ʻi-meili kuo tau ʻave kinautolu.  Hange ko ʻeni, ʻoku lava heni ke tau vakaiʻi ʻa e ngaahi sipinga ʻo e kau fakaʻaongaʻi mei he peesi ʻe taha ʻi heʻetau uepisaiti ki ha taha kehe, ke ʻave pe fetuʻutaki mo e cookies, ke mahino pe kuo ke haʻu ki heʻetau uepisaiti mei ha tuʻuaki ʻi he ʻInitaneti ʻoku fakaʻaliʻali ʻi ha uepisaiti faʻahi tolu, ke fakaleleiʻi e ngaue ʻa e saiti, pea mo fakafuofuaʻi e ola lelei ʻo e ngaahi tuʻuaki fakamaketi ʻi he ʻi-meili. ʻI he ngaahi meʻa lahi, ʻoku fakafalala ʻa e ngaahi tekinolosia ko ʻeni ki he cookies ke ngaue lelei, pea ʻe hanga ʻe he kukisi ʻo fakavaivaiʻi ʻenau ngaue.

ʻOku ke fakaʻaongaʻi ʻa e Flash cookies pe ngaahi meʻa fakalotofonua ʻoku vahevahe fakalotofonua?
ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe heʻetau uepisaiti ʻa e tukuʻanga koloa fakalotofonua ke lava ʻo maʻu ai ʻa e saiti mo e web analytics. ʻOku ʻikai fakaʻaongaʻi ʻe heʻetau uepisaiti ʻa e "Flash cookies" (ʻoku toe ʻiloa foki ko e ngaahi meʻa fakalotofonua pe "LSOs").

Kapau 'oku 'ikai ke ke fie ma'u 'a e Flash cookies 'i ho'o komipiuta, te ke lava 'o fakatonutonu e ngaahi me'a 'i ho'o Flash Player 'aki 'a e Flash kukisi 'o faka'aonga'i 'a e ngaahi me'angaue 'i he uepisaiti ki he settings 'o e tauhi. Te ke toe lava foki 'o pule'i 'a e Flash kukisi 'aki ha'o 'alu ki he penolo 'o e tauhi'anga 'o e tanaki'anga 'o e tuku'anga koloa pea muimui 'i he ngaahi fakahinohino ('a ia 'e lava ke kau ai e ngaahi fakahinohino 'oku fakamatala'i ai, hange ko 'eni, founga hono tamate'i 'o e Flash cookies ('oku 'uhinga ki he "fakamatala" 'i he feitu'u 'o e Macromedia), founga ke ta'ofi ai 'a e Flash ls. 'i ho'o komipiuta ta'e kole atu, mo e (Flash Player 8 pea kimui ai) 'a e founga ke to'o 'aki e Flash kukisi 'oku 'ikai 'ave 'e he tokotaha 'o e peesi 'oku ke 'i ai).

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'e lava ke fakasi'isi'i pe ta'ofi 'e he Flash Player 'i hono tali 'o e Flash kukisi ha polokalama 'oku faka'aonga'i 'e ha Flash, kau ai 'a e ngaahi Applications (Flash) 'i he fehokotaki mo 'etau ngaue pe 'i he 'Initaneti.

ʻOku ke ngaue ʻi ha tuʻuaki ʻoku fakataumuʻa ki ai?
ʻE lava ke ngaue ʻaki ʻe he ngaahi faʻahi hono tolu ʻa e cookies ʻi hoʻo komipiuta pe meʻangaue toʻotoʻo ke tokoni ki he tuʻuaki ʻo fakafou ʻi heʻetau ngaahi uepisaiti. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he ngaahi kulupu ko ʻeni ha fakamatala fekauʻaki mo hoʻo ngaahi ʻaʻahi ki he uepisaiti ko ʻeni mo e ngaahi uepisaiti kehe kae lava ke ʻoatu ha ngaahi tuʻuaki fekauʻaki mo e ngaahi koloa mo e ngaahi ngaue te ke saiʻia ai. Te nau toe lava foki ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e tekinolosia ʻoku fakaʻaongaʻi ke fakafuofuaʻi ʻaki ʻa e ola lelei ʻo e ngaahi tuʻuaki. ʻE lava ke fakahoko ʻeni ʻe kinautolu ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e cookies pe ngaahi maama Uepi ke tanaki ha fakamatala fekauʻaki mo hoʻo ngaahi ʻaʻahi ki he meʻa ni mo e ngaahi saiti kehe kae lava ke nau ʻoatu ha ngaahi tuʻuaki mahuʻinga fekauʻaki mo e ngaahi koloa mo e ngaahi ngaue ʻe ala hoko kiate koe. ʻOku ʻikai lava ʻe he fakamatala ʻoku tanaki ʻi he founga ko ʻeni ʻo ʻai ke tau lava ʻo ʻiloʻi ho hingoa, fakaikiiki ʻo e fetuʻutaki pe ko ha ngaahi fakaikiiki fakatautaha kehe kae ʻoua kuo ke fili ke ʻomi ʻa e ngaahi meʻa ni.

'E anga fefe ha'aku mapule'i 'a e kukisi?

'Oku 'i ai e totonu ke ke fili pe te ke tali pe fakasitu'a'i 'a e kukisi. Te ke lava 'o faka'aonga'i ho'o fie ma'u ki he cookie 'aki ha'o lomi'i 'i he ngaahi fehokotaki'anga totonu 'oku 'oatu 'i he tepile 'i lalo.

'E lava ke ke fokotu'u pe fulihi ho'o browser ke ne pule'i pe fakasitu'a'i 'a e cookies. Kapau te ke fili ke li'aki 'a e cookies, te ke kei faka'aonga'i pe 'emau uepisaiti neongo 'e lava ke fakangatangata pe 'a e ngaahi tafa'aki 'oku ke ma'u. Ko e founga 'e lava ke ke fakasitu'a'i ai 'a e cookies 'o fakafou 'i ho'o web browser 'oku kehekehe mei he browser ki he browser, 'oku totonu ke ke vakai ki he menu tokoni ki ho'o browser ki ha fakamatala lahi ange.

'Ikai ko ia pe, ka 'oku 'oatu 'e he ngaahi netiueka tu'uaki 'e taha ha founga ke ta'ofi 'aki ha ngaahi tu'uaki kuo fakataumu'a.  Kapau 'oku ke fie ma'u ha toe fakamatala lahi ange, kataki 'o 'alu ki he https://optout.aboutads.info/ pe www.youronlinechoices.com.

Ko e ha hono tuʻo lahi hoʻo fakatonutonu ʻa e fakamatala kukisi ko ʻeni?
Te tau lava
ʻo fakatonutonu ʻa e fakamatala kukisi ko ʻeni mei he taimi ki he taimi kae lava ke tau fakakaukau ki he ngaahi liliu ki he cookies ʻoku tau fakaʻaongaʻi pe ki ha ngaahi ʻuhinga fakalao pe ʻoku ʻikai ke tau fakaʻaongaʻi.  Kataki ʻo toe ʻaʻahi maʻu pe ki he fakamatala kukisi ko ʻeni ke ʻiloʻi ʻetau fakaʻaongaʻi ʻo e cookies mo e ngaahi tekinolosia ʻoku fekauʻaki mo ia.

'Oku fakaha 'e he 'aho 'i 'olunga he fakamatala kukisi ko 'eni 'a e taimi ne fai ai e fakamatala fakamuimuitaha.

Te u maʻu ʻi fe ha toe fakamatala?
Kapau
ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo ʻetau fakaʻaongaʻi ʻo e cookies pe ngaahi tekinolosia kehe, kataki ʻo ʻimeili mai ʻi he privacy@bombora.com.

!!!