Diweddarwyd diwethaf: 05/25/2018

Mae'r datganiad Cwci hwn yn egluro sut mae Bombora, inc a'i gwmnïau grŵp gyda'i gilydd ("bombora", "ni", "ni",a "ni")yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i'ch adnabod pan fyddwch yn ymweld â'n gwefannau yn Bombora.com a NetFactor.com ("gwefan").  Mae'n egluro beth yw'r technolegau hyn a pham rydym yn eu defnyddio, yn ogystal â'ch hawliau i reoli ein defnydd ohonynt.

Beth yw cwcis?
Ffeiliau data bach yw cwcis sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol pan fyddwch chi'n ymweld â gwefan.  Mae cwcis yn cael eu defnyddio'n eang gan berchnogion gwefannau er mwyn gwneud i'w gwefan weithio, neu i weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth adrodd.

Gelwir cwcis a osodwyd gan berchennog y wefan (yn yr achos hwn, Bombora) yn "gwcis parti cyntaf".  Caiff cwcis a osodir gan bartïon heblaw am berchennog y wefan eu galw'n "gwcis trydydd parti".  Mae cwcis trydydd parti yn galluogi darparu nodweddion neu ymarferoldeb trydydd parti ar neu drwy'r wefan (e.e. hysbysebu, cynnwys rhyngweithiol a dadansoddeg).  Mae'r partïon sy'n gosod y cwcis trydydd parti hyn yn gallu adnabod eich cyfrifiadur pan fydd yn ymweld â'r wefan dan sylw a hefyd pan fydd yn ymweld â gwefannau penodol eraill.

Pam rydyn ni'n defnyddio cwcis?
Defnyddiwn gwcis pleidiau cyntaf a thrydydd parti am sawl rheswm. Mae angen rhai cwcis am resymau technegol er mwyn i'n gwefannau weithredu, ac rydym yn cyfeirio at y rhain fel cwcis "hanfodol" neu "Strictly angenrheidiol". Mae cwcis eraill hefyd yn ein galluogi i olrhain a thargedu buddiannau ein defnyddwyr i wella'r profiad ar ein gwefannau.  Mae trydydd partïon yn gweini cwcis drwy ein gwefannau ar gyfer hysbysebu, dadansoddeg a phwrpasau eraill. Mae gennym berthynas â gwefannau eraill sy'n cytuno i osod ein cwcis sy'n ein galluogi i olrhain a thargedu diddordeb cwmnïau mewn pynciau penodol ("cwcis llwyfan").  Disgrifir hyn yn fanylach isod.

Disgrifir y mathau penodol o gwcis cyntaf a thrydydd parti a weinir drwy ein gwefannau a'r dibenion y maent yn eu cyflawni yn y tabl isod (nodwch y gall y cwcis penodol a weinir amrywio yn dibynnu ar y wefan benodol y byddwch yn ymweld â hi):

 Mathau o friwsion Pwy sy'n gweini'r cwcis hyn Sut i wrthod
Cwcis gwefan hanfodol: Mae'r cwcis hyn yn gwbl angenrheidiol i ddarparu gwasanaethau sydd ar gael i chi drwy ein gwefannau ac i ddefnyddio rhai o'i nodweddion, fel mynediad i fannau diogel. – Dim Oherwydd bod y cwcis hyn yn gwbl angenrheidiol i gyflwyno'r gwefannau i chi, ni allwch eu gwrthod. Gallwch chi eu blocio neu eu dileu trwy newid gosodiadau eich porwr Fodd bynnag, fel y disgrifir isod o dan y pennawd "Sut galla I reoli cwcis?".
Cwcis perfformiad ac ymarferoldeb: Defnyddir y cwcis hyn i wella perfformiad ac ymarferoldeb ein gwefannau ond nid ydynt yn hanfodol i'w defnyddio. Fodd bynnag, heb y cwcis hyn, efallai na fydd rhai swyddogaethau (fel fideos) ar gael. Vimeo
Hubspot
I wrthod y cwcis hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau isod o dan y pennawd "Sut galla I reoli cwcis?" Fel arall, cliciwch ar y dolenni optio allan perthnasol yn y golofn ' pwy sy'n gweini'r cwcis hyn ' ar y chwith.
Cwcis dadansoddi ac addasu: Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth a ddefnyddir naill ai ar ffurf agregedig i'n helpu ni i ddeall sut mae ein gwefannau yn cael eu defnyddio neu pa mor effeithiol yw ymgyrchoedd marchnata, neu i'n helpu i addasu ein gwefannau ar eich cyfer. Google
Bywiogi
Surveymonkey
Mewnwelediadau pwls
Visistat
Bombora
Netfactor
Hubspot
– Dim ar gyfer platfform
I wrthod y cwcis hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau isod o dan y pennawd "Sut galla I reoli cwcis?" Fel arall, cliciwch ar y dolenni optio allan perthnasol yn y golofn ' pwy sy'n gweini'r cwcis hyn ' ar y chwith.
Cwcis hysbysebu: Defnyddir y cwcis hyn i wneud negeseuon hysbysebu yn fwy perthnasol i chi.  Maent yn cyflawni swyddogaethau fel atal yr un ad rhag ailymddangos yn barhaus, gan sicrhau bod hysbysebion yn cael eu harddangos yn briodol ar gyfer hysbysebwyr, ac mewn rhai achosion yn dewis hysbysebion sy'n seiliedig ar eich diddordebau Adroll
Y ddesg fasnach
Terfynfa
– Yn y llwyfan Bombora yn defnyddio cwcis o barth ml314.com
I wrthod y cwcis hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau isod o dan y pennawd "Sut galla I reoli cwcis?" Fel arall, cliciwch ar y dolenni optio allan perthnasol yn y golofn ' pwy sy'n gweini'r cwcis hyn ' ar y chwith.
Cwcis rhwydweithio cymdeithasol: Defnyddir y cwcis hyn i'ch galluogi i rannu tudalennau a chynnwys sy'n ddiddorol ar ein gwefannau drwy rwydweithio cymdeithasol trydydd parti a gwefannau eraill. Gellir defnyddio'r cwcis hyn at ddibenion hysbysebu hefyd. Twitter
- Facebook
LinkedIn
– Dim yn y platfform
I wrthod y cwcis hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau isod o dan y pennawd "Sut galla I reoli cwcis?" Fel arall, cliciwch ar y dolenni optio allan perthnasol yn y golofn ' pwy sy'n gweini'r cwcis hyn ' ar y chwith.

Beth am dechnolegau tracio eraill, fel ffaglau gwe?
Nid briwsion yw'r unig ffordd o adnabod neu olrhain ymwelwyr i wefan. Efallai y byddwn yn defnyddio technolegau eraill tebyg o bryd i'w gilydd, fel ffaglau gwe (a elwir weithiau yn "picsel olrhain" neu "clir gifs"). Mae'r rhain yn ffeiliau graffeg bach sy'n cynnwys dynodwr unigryw sy'n ein galluogi i adnabod pan fydd rhywun wedi ymweld â'n gwefannau neu agor e-bost yr ydym wedi eu hanfon.  Mae hyn yn ein galluogi, er enghraifft, i fonitro patrymau traffig defnyddwyr o un dudalen o fewn ein gwefannau i'r llall, i ddarparu neu i gyfathrebu â briwsion, i ddeall a ydych wedi dod i'n gwefannau o hysbyseb ar-lein a arddangosir ar drydydd parti gwefan, i wella perfformiad y safle, ac i fesur llwyddiant ymgyrchoedd marchnata e-bost. Mewn llawer o achosion, mae'r technolegau hyn yn dibynnu ar gwcis i weithredu'n iawn, ac felly bydd gwrthod cwcis yn amharu ar eu gweithrediad.

Ydych chi'n defnyddio cwcis fflach neu wrthrychau a rennir yn lleol?
Gall ein gwefannau ddefnyddio storio lleol i alluogi personoli safle a dadansoddeg y we. Nid yw ein gwefannau yn defnyddio "cwcis fflach" (a elwir hefyd yn wrthrychau a rennir yn lleol neu "LSOs").

Os nad ydych am i friwsion fflach gael eu storio ar eich cyfrifiadur, gallwch addasu gosodiadau eich chwaraewr Flash i rwystro storio briwsion fflach gan ddefnyddio'r offer sydd wedi'i gynnwys yn y Panel gosodiadau storio gwefan. Gallwch hefyd reoli cwcis fflach drwy fynd i'r Panel gosodiadau storio byd-eang a dilyn y cyfarwyddiadau (a all gynnwys cyfarwyddiadau sy'n esbonio, er enghraifft, sut i ddileu cwcis fflach presennol (wedi'u cyfeirio at "gwybodaeth" ar y wefan Macromedia), sut i atal fflachiadau fflach rhag cael eu gosod ar eich cyfrifiadur heb i chi ofyn i chi, ac (ar gyfer Flash player 8 ac yn ddiweddarach) sut i rwystro briwsion fflach nad ydynt yn cael eu cyflwyno gan weithredydd y dudalen rydych chi arni ar y pryd).

Sylwch y gall gosod y Flash player i gyfyngu neu gyfyngu derbyn cwcis fflach leihau neu lesteirio ymarferoldeb rhai rhaglenni fflach, gan gynnwys, o bosibl, rhaglenni fflach a ddefnyddir mewn cysylltiad â'n gwasanaethau neu gynnwys ar-lein.

Ydych chi'n gwasanaethu hysbysebion wedi'u targedu?
Gall trydydd partïon wasanaethu Cwcis ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol i weini hysbysebion drwy ein gwefannau. Gall y cwmnïau hyn ddefnyddio gwybodaeth am eich ymweliadau â'r wefan hon a gwefannau eraill er mwyn darparu hysbysebion perthnasol am nwyddau a gwasanaethau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt. Gallant hefyd gyflogi technoleg a ddefnyddir i fesur effeithiolrwydd hysbysebion. Gall hyn gael ei gyflawni drwy ddefnyddio cwcis neu ffaglau gwe i gasglu gwybodaeth am eich ymweliadau â'r safle hwn a safleoedd eraill er mwyn darparu hysbysebion perthnasol am nwyddau a gwasanaethau sydd o ddiddordeb posibl i chi. Nid yw'r wybodaeth a gesglir drwy'r broses hon yn ein galluogi ni na nhw i nodi eich enw, manylion cyswllt neu fanylion eraill sy'n nodi'n bersonol oni bai eich bod yn dewis darparu'r rhain.

Sut alla I reoli cwcis?

Mae gennych hawl i benderfynu a ydych am dderbyn neu wrthod cwcis. Gallwch ymarfer eich dewisiadau cwcis drwy glicio ar y dolenni optio allan priodol a ddarperir yn y tabl uchod.

Gallwch osod neu ddiwygio eich rheolyddion porwr gwe i dderbyn neu wrthod cwcis. Os byddwch yn dewis gwrthod cwcis, efallai y byddwch yn dal i ddefnyddio ein gwefan er y gall eich mynediad i rai swyddogaethau a rhannau o'n gwefan fod yn gyfyngedig. Gan fod y modd y gallwch wrthod cwcis drwy eich rheolyddion gwe-borwr yn amrywio o borwr-i-borwr, dylech fynd i ddewislen help eich porwr i gael rhagor o wybodaeth.

Yn ogystal, mae'r rhan fwyaf o rwydweithiau hysbysebu yn cynnig ffordd i chi optio allan o hysbysebu wedi'i dargedu.  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://optout.aboutads.info/ neu www.youronlinechoices.com.

Pa mor aml y byddwch yn diweddaru'r datganiad cwcis hwn?
Efallai y byddwn yn diweddaru'r datganiad cwcis hwn o bryd i'w gilydd er mwyn adlewyrchu, er enghraifft, newidiadau i'r cwcis a ddefnyddiwn neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill.  Felly, dylech ailystyried y datganiad cwcis hwn yn rheolaidd i gadw gwybodaeth am ein defnydd o gwcis a thechnolegau cysylltiedig.

Mae'r dyddiad ar frig y datganiad cwcis hwn yn dangos pryd y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf.

Ble galla I gael rhagor o wybodaeth?
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein defnydd o gwcis neu dechnolegau eraill, anfonwch e-bost atom yn privacy@bombora.com.